عدم تخصص، عامل اصلی نارضایتی تولید کنندگان

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا، محمــد طهــان پــور در بیسـت و دومین نمایشـگاه مطبوعـات و خبرگـزاری ها در واکنــش بــه نارضایتــی برخــی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی اظهارکــرد: تولیدکنندگانـی بـا قیمـت مناسـب جنـس درجـه یـک تولیـد کـرده و خدمـات پــس از فــروش ارائــه مــی دهنــد مشــکلی نــدارد.

طهــان پــور بــا اشــاره بــه شــعار «ایرانــی، کاالی خــوب ایرانــی بخــر»، گف ـت: در نمایش ـگاه اخی ـر ل ـوازم خانگ ـی، تم ـام تولیدکنن ـدگان ایران ـی ک ـه بدهــی بانکــی نداشــتند محصــوالت بــا کیفیــت خــود را عرضــه کردنــد و از تولیــد آنهــا اســتقبال خوبــی شــد.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی کشــور بــا بیــان اینکــه افتخــار مــی کنــم کــه بســیاری از تولیدکننــدگان در ایــن صنــف بدهــی بانکـی ندارنـد، گفـت: ایـن تولیدکننـدگان مـواد اولیـه را بـه صـورت نقـدی خریــداری مــی کننــد.

وی بـا اشـاره بـه تعـداد زیـاد کارخانجـات لـوازم خانگـی و تولیدکنندگان و لــزوم تخصــص گرایــی در ایــن حــوزه گفــت: بــه عنــوان مثــال نبایــد 250 کارخانــه اجــاق گازســاز در کشــور داشــته باشــیم، از ایــن تعــداد بایــد 50 کارخانــه بــه صــورت تخصصــی فعالیــت کــرده و بتوانیــم محصــوالت بــا کیفیــت آنهــا را بــه کشــورهای مختلــف صــادر کنیــم.

رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی ایجــاد شــغل و کارآفرینــی را از جملــه راه حــل هــای بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی کشــور عنــوان کــرد و افــزود: یکســان ســازی و تمرکــز کارخانــه هــا از جملــه کارخانــه هــای لـوازم خانگـی از دیگـر راه حـل هـای رفـع مشـکالت اقتصـادی کشـور و بـه خصــوص تولیدکننــدگان اســت.

وی نبــود شایســته ســاالری در همــه حــوزه هــا بــه ویــژه حــوزه اقتصـادی را از جملـه مشـکالت کشـور دانسـت و اظهـار کـرد: بنـگاه هـای اقتصـادی اضافـی و مزاحـم بایـد برچیـده شـود و تنهـا بایـد کارخانـه هـا و بنــگاه هــای اقتصــادی شایســته و توانــا کــه محصــوالت بــا کیفیــت تولیــد مــی کننــد، باقــی بمانــد و مــا نیــز بــا روش هــای درســت بایــد بــه رشــد و توســعه آنهــا کمــک کنیــم.

طهـان پـور بـا اشـاره بـه تعـداد زیـاد فروشـگاه هـا و واحدهـای صنفـی اظه ـار ک ـرد: اگ ـر ای ـن فروش ـگاه ه ـا ب ـه ص ـورت مح ـدود و متمرک ـز فعالی ـت کن ـد، مش ـتریان بس ـیاری خواهن ـد داش ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.