اعالم 7برند لوازم خانگی غیراستاندارد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیــرکل اســتاندارد اســتان تهــران بــا اعــالم نــام هفــت شــرکت تولیدکننــده لــوازم خانگــی غیراســتاندارد از معرفــی جاعــالن نشــان اســتاندارد ســه شــرکت بــه دادگاه خبــر داد.

مســلم بیــات بــا بیــان اینکــه تمامــی کاالهــای مشــمول اســتاندارد اجبــاری بــرای تولیــد و توزیــع در بــازار بایــد پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد دریافــت و براســاس آن، اســتانداردها را رعایــت کننــد، اظهــار کــرد: برخــی از کاالهــای مشــاهده شــده در جریــان بازرســی دارای پروانــه اســتاندارد هســتند، امــا وضعیــت کیفــی آنهــا نامناســب اســت و بــا انجــام بررســیها مشــخص میشــود کــه ایــن کاال اســتانداردهای الزم را نــدارد و برایــن اســاس، کاال توقیــف و ممکــن اســت پروانــه اســتاندارد شــرکت تولیــدی ابطــال شــود.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ایس ـنا، وی اف ـزود: از س ـوی دیگ ـر برخ ـی از تولیدکننـدگان، بـدون دریافـت پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد، اقـدام بــه تولیــد کاال و جعــل عالمــت اســتاندارد روی آن میکننــد کــه ایــن افــراد متخلـف بـوده و قانـون را نقـض کردهانـد و بـه همیـن دلیـل از آنهـا شـکایت شــده و بــه دادگاه معرفــی میشــوند.

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان تهـران بـا اشـاره بـه جلسـات کمیتـه عالئـم اســتاندارد، گفــت: کارشناســان اســتاندارد بــا بررســی عملکــرد و کیفیــت کاالهــای تولیــدی برخــی واحدهــای فعــال در صنعــت لــوازم خانگــی، پروانــه اســتاندارد فرآوردههــای شــیر اجــاق گاز بــا نــام تجارتــی آلیــش بــه علــت بیاعتبــاری پروانــه و هــود اجــاق خــوراک پــزی بــا نــام تجارتــی پویامکـث، اجـاق گاز خانگـی فـردار و طـرح فـر بـا نـام تجارتـی نـوژن گاز و اجـاق گاز رومیـزی تـوکار و طـرح فـر بـا نـام تجارتـی & beroni & huffer oranir & zina را بــه علــت احــراز بیکیفیتــی کاال ابطــال کردنــد.

بـه گفتـه بیـات، همچنیـن بازرسـان اسـتاندارد در جریان بازرسـیهای منظـم خـود از واحدهـای تولیـدی، کولـر آبـی بـا نـام تجارتـی صنایـع نیـرو تهویـه را در واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی پرنـد و پنکـه رومیـزی بـا نـام تجارتـی ارج در واحـد تولیـدی در کیلومتـر ۵ جـاده مخصـوص کـرج را بـه علـت تولیـد بـدون مجـوز اسـتاندارد و سـماور برقـی و کتـری روگازی بـا نـام تجارتـی عالـی نسـب در واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی صفادشـت را بــه دلیــل جعــل نشــان اســتاندارد، توقیــف و از متخلفــان بــه دادگاه شـکایت کردنـد.

وی در عیـن حـال اعـالم کـرد کـه در جلسـات کمیتـه عالئـم بـرای سـه فــرآورده از قبیــل ظــروف آلومینیــوم بــا پوشــش نچســب بــا نــام تجارتــی ظـروف نچسـب مهبـد، اجـاق گاز خانگـی بـا نـام تجارتـی گالره و آلـوارس و هـود آشـپزخانه برقـی بـا نـام تجارتـی بـی مکـث پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد صـادر شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.