سهم 59 درصدی تولید داخلی در خرید و فروش لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

حــدود 59 درصــد لــوازم خانگــی خریــداری و فروختــه شــده (کاالهــای منتخـب در ایـن طـرح آمـاری) در سـال ،1392 تولیـد داخـل کشـور بودهاسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مرکـز آمـار، از طـرح آمارگیـری از کارگاههای عمــده و خردهفروشــی لــوازم خانگــی بــرای ســال 92 نشــان مــی دهــد کــه 51 درصـد پاسـخگویان (فروشـندگان لـوازم خانگـی)، کیفیـت بـاالی لـوازم خانگــی خارجــی را مهمتریــن عامــل توجــه مشــتریان، بــه لــوازم خانگــی خارجــی میداننــد.

قابـل اعتمـاد نبـودن و نداشـتن کیفیـت لـوازم خانگـی داخلـی، در رقابـت بـا رقبـای خارجـی، بـه ترتیـب بـا 47.5 و 35 درصـد، مهـم تریـن عوامـل بـی توجهـی مشـتریان بـه لـوازم خانگـی داخلـی، از دیـد پاسـخگویان بوده اسـت.

نتایــج نشــان مــی دهــد، مهــم تریــن دلیــل بیکیفیــت بــودن لــوازم خانگ ـی داخل ـی از دی ـد فروش ـندگان، ب ـه کار نگرفت ـن فن ـاوری و ن ـوآوری در ســاخت کاالهــای داخلــی اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، از نظــر فروشــندگان لــوازم خانگــی، فنــاوری پیشـرفته بـا 61 درصـد و خالقیـت در طراحی مناسـب کاالهـای خارجی بـا 46.5 درصـد، از مهمتریـن دالیـل بـا کیفیـت بـودن لـوازم خانگـی خارجی بوده اسـت.

نتایـج طـرح نشـان میدهد،بهـره وری هـر کارکـن در کارگاههـای عمـده و خردهفروشـی لـوازم خانگـی 199 میلیـون ریـال در سـال 1392 بـوده اسـت.

ی ـادآور م ـی ش ـود، نتای ـج تفصیل ـی ط ـرح مذک ـور در قال ـب ی ـک نش ـریه در دســت چــاپ و انتشــار اســت، کــه کاربــران میتواننــد بــزودی از طریــق درگاه ملــی آمــار بــه نشــانی www.amar.org.ir و یــا از طریــق واحــد اطالعرســانی بــه آن دسترســی داشــته باشــند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.