محکومیت قاچاقچی لوازم خانگی در زاهدان به 992 میلیون ریال

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی سیســتان و بلوچســتان گفــت: قاچاقچــی لـوازم خانگـی و تلفـن همـراه توسـط شـعبه ویـژه گلوگاهـی ادارهکل تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان بـه پرداخـت 992 میلیـون ریـال جریمـه در ح ـق دول ـت محک ـوم ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تسـنیم، سـیدمرتضی مدنـی فدکـی در جلسـه شـورای اداری تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان در زاهـدان از صـدور رأی پرونـده قاچـاق لـوازم خانگـی خبـر داد و اظهـار داشـت: مأمـوران ایسـت و بازرسـی "جـون آبـاد" حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری در محـور زاهـدان ـ خـاش بـه یـک دسـتگاه خـودروی اتوبـوس مشـکوک شـدند.

مدی ـرکل تعزی ـرات حکومت ـی سیس ـتان و بلوچس ـتان گف ـت: مأم ـوران در بازرســی از ایــن خــودرو مقادیــری کاالی خارجــی شــامل الســتیک خــودرو، اسـپیلت، ماسـک صـورت، صابـون و 161 دسـتگاه انـواع گوشـی تلفـن همـراه بـه ظـن قاچـاق کشـف کردنـد.

وی افــزود: رســیدگی بــه پرونــده در شــعبه ویــژه گلوگاهــی ادارهکل آغــاز شـد و در اسـتعالم صـورت گرفتـه از دانشـگاه علـوم پزشـکی در مـورد کاالهـای بهداشـتی مصـرف انسـانی مـورد تأییـد قـرار نگرفـت.

مدنـی فدکـی بیـان کـرد: بـا احضـار متهـم تفهیـم اتهـام صـورت گرفـت کـه متهـم عنـوان نمـود کاالهـای قاچـاق را از طریـق شهرسـتان چابهـار بـه قصـد انتقـال بـه مرکـز اسـتان خریـداری کـرده اسـت.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی سیسـتان و بلوچسـتان افـزود: بـا توجـه بـه اقـرار متهـم شـعبه رسـیدگی کننـده بـه صـدور رأی مبنـی بـر محکومیـت 992 میلیـون ریالـی متخلـف و ضبـط کاالهـای مکشـوفه بـه نفـع دولـت اقـدام کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.