توقف تولید در نیمی از کارخانههای سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، صنعـت سـاختمان حداقـل بـا ۰۵ نـوع صنعـت مرتبـط اسـت و صنایع کاشـی و سـرامیک، لولـه و پروفیـل، لوازم آشـپزخانه و بسـیاری از صنایـع دیگـر مرتبـط بـا ایـن بخـش هسـتند کـه بـه دلیـل رکـود بخـش مسـکن، رشـدی نداشـتهاند.

واحدهـای تولیـد مصالـح سـاختمانی همچنـان با بحـران مواجه هسـتند بطـوری کـه نیمـی از کارخانههـای سـیمان غیرفعـال شـده و مابقـی بـا زیـان بـه کار خـود ادامـه میدهنـد.

حــال صنعــت چنــد ســالی اســت کــه خــوب نیســت، رکــودی کــه بــر اقتصــاد ایــران ســایه انداختــه فشــار زیــادی را بــر صنعتگــران وارد کــرده اسـت. واحدهـای تولیـدی برخیشـان تعطیـل شـدهاند و برخـی بـا حداقـل ظرفیــت بــه تولیــد ادامــه میدهنــد.

تحریمهــای یکجانبــه غــرب بــر علیــه ایــران در کنــار کاهــش قــدرت خریــد مصرفکننــدگان از مهمتریــن دالیلــی بــود کــه صنعــت ایــران را بــا چالشهــای جــدی مواجــه کــرد. در ایــن میــان صنایــع مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان بیشــترین زیــان را متحمــل شــدهاند زیــرا بخــش مســکن بــا عمیقتریــن رکــود در ســالهای اخیــر روبــرو شــده و ۰۰۳ شــغل مرتبــط بــا ایــن صنعــت همگــی بــه خــواب عمیــق فــرو رفتهانــد.

در واقــع پــس از رکــود شــدیدی کــه ایــن بخــش بــا آن درگیــر شــده صنایـع مرتبـط ماننـد فـوالد، سـیمان، لـوازم خانگـی، درب و پنجـره و سـایر بخــش هــای مرتبــط، بــا مشــکالت زیــادی روبــرو شــدهاند و هــر ســال هــم بـر مشـکالت آنهـا افـزوده مـی شـود. از ابتـدای دولـت یازدهـم وعـده حـل رکـود بخـش مسـکن بارهـا مطـرح شـده امـا ایـن رکـود همچنـان پابرجاسـت و هـرروز واحدهـای تولیـدی مرتبـط بـا ایـن صنعـت، بـا وضعیـت وخیمتـری مواجــه میشــوند.

حتـی یکـی از دالیـل رشـد پاییـن در بخـش صنعـت بـا وجـود تسـهیالتی کــه بــرای ایــن بخــش در نظرگرفتــه شــده اســت، رکــود صنعــت ســاختمان عنــوان میشــود.

در ایــن خصــوص محســن صالحینیــا، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن وتجـارت در گفتوگویـی اظهـار داشـت: مـا در صنایـع پتروشـیمی و صنایـع پاییـن دسـتی، لـوازم خانگـی و فـوالد و خـودرو رشـد تولیـد داشـتیم و رشـد منفـی صنعـت بیشـتر در بخـش صنایـع مرتبـط بـا سـاختمان بـوده اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل رکــود در بخــش مســکن، بیشــتر صنایــع مرتبـط بـا آن، رشـد نداشـته و همچنـان درگیـر رکـود اسـت، گفـت: صنعـت ســاختمان حداقــل بــا ۰۵ نــوع صنعــت مرتبــط اســت و صنایــع کاشــی و ســرامیک، لولــه و پروفیــل، لــوازم آشــپزخانه و بســیاری از صنایــع دیگــر مرتب ـط ب ـا ای ـن بخ ـش هس ـتند ک ـه ب ـه دلی ـل رک ـود بخ ـش مس ـکن، رش ـدی نداشــتهاند.

صالحـی نیـا بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر صنایـع مرتبـط بـا بخـش صنعـت سـاختمان متناسـب بـا سـایر بخشهـا رشـد نکردهانـد، اظهـار کـرد: بنابرایــن رشــد ایــن صنایــع مرتبــط بــا سیاســتهایی اســت کــه دولــت در بخـش مسـکن دارد و تـا زمانـی کـه مسـکن از رکـود خـارج نشـود، ایـن صنایـع هـم رشـدی ندارنـد.

بـا وجـود آنکـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در انتظـار سیاسـتهای وزارت راه و شهرســازی در رابطــه بــا بخــش مســکن اســت، امــا صاحبــان صنایـع گلهمنـد ازوضعیـت موجـود، شـرایط بـدی را پشـت سـر مـی گذارنـد. چندمــاه پیــش بــود کــه رییــس اتحادیــه مصالــح ســاختمانی از تعطیلــی ۲۴ درصــدی مصالــح فروشــیهای اســتان تهــران خبــر داده بــود.

اسـماعیل کاظمـی بـا بیـان اینکـه ایـن واحدهـا امـکان تأمیـن هزینههای خــود را ندارنــد، گفتــه بــود: تولیــد مصالــح ســاختمانی بــه خصــوص در بخــش ســیمان کــه تولیــد انبــوه داریــم بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت. در حــال حاضــر واحدهــای صنفــی مــا بــا ۰۶ درصــد ظرفیــت کار میکننــد و قیمـت مصالـح سـاختمانی در ۳ سـال گذشـته رشـدی نداشـته اسـت و حتـی فروشــندگان نتوانســتند بــا قیمتهایــی بــدون ســود، مصالــح ســاختمانی را بـه فـروش برسـانند و اغلـب در حـد اینکـه واحدهـای صنفـی خـود را تعطیـل نکننــد کار میکننــد.

برایــن اســاس، ابوالفضــل روغنــی رییــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگان ـی و صنای ـع و معــادن ایــران هــم در گفتوگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه دولـت بایـد در جهـت تقویـت بخـش مسـکن حرکـت کنـد، گفـت: اگـر بخـش مســکن حرکــت نکنــد نمیتوانیــم شــاهد رونــق در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی کشــور باشــیم.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت کارخانههــای مصالــح ســاختمانی، افــزود: اوضــاع ایــن کارخانههــا بســیار وخیــم اســت و در حــال حاضــر کارخانههــای س ـیمان ک ـه یک ـی از تأمی ـن کنندهه ـای اصل ـی صنع ـت س ـاختمان ب ـه ش ـمار میرونــد بــا کمتریــن ظرفیــت مشــغول کار هســتند.

ایـن فعـال بخـش صنعـت بـا اعـالم اینکـه در کشـور حـدود ۰۸ میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد سـیمان داریـم، اظهـار داشـت: در حـال حاضـر ۰۵ درصـد از ایــن کارخانهه ـا فع ـال هس ـتند کــه همیــن تع ـداد هــم ب ـا زی ـان بــه کار خــود ادامـه میدهنـد و بـا رونـد کنونـی تعـداد زیـادی از ایـن کارخانههـا بـه زودی تعطیـل خواهنـد شـد.

روغنـی بـه مشـکل تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی اشـاره کـرد و گفـت: هـر صنعتــی کــه مرتبــط بــا ساختمانســازی باشــد در حــال حاضــر بــا مشــکل روبـهرو اسـت، بنابرایـن امیدواریـم کـه رونـق اقتصـادی در بخـش صنعـت رخ دهـد زیـرا ادامـه ایـن وضعیـت تبعـات ناخوشـایندی را در پـی خواهد داشـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه موتــور محــرک اقتصــاد، صنعــت اســت و صنعــت میتوانـد اقتصـاد را بـه زمیـن زده یـا بلنـد کنـد، اظهـار داشـت: در شـرایط کنونی نی ـاز داری ـم ک ـه صنع ـت س ـاختمان فع ـال ش ـود ام ـا در دراز م ـدت ای ـن صنع ـت نمیتوانـد پیشـران باشـد بلکـه بایـد کل صنعـت را از حالـت رکـود خـارج کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.