سه برابر شدن میزان بازگشت وام های سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

رییــس انجمــن صنفــی کارفرمای ـان صنع ـت س ـیمان گف ـت: میــزان بازگشــت وام االن بــه دلیــل نوس ـانات ارزی و افزای ـش قیم ـت ارز ســه برابــر شــده اســت، واحدهــای صنعـت سـیمان آن زمـان دالر را بـه قیمـت 900 تـا 1000 تومـان دریافت کــرده انــد ولــی امــروز بازگشــت آن بیــش از ســه هــزار تومــان اســت

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت درنامــه ای بــه معــاون اول رییــس جمهـور خواسـتار ایجاد تسـهیالتی بــرای بازپرداخــت وام هــای دریافــت شــده از حســاب صنــدوق ذخیـره ارزی بـه واحدهـای صنعـت ســیمانی کشــور شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، محمــد اتابــک رییـس انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعــت ســیمان بــا اشــاره بــه ایــن نامــه و ارســال آن مــی گویــد: ایــن مهـم یکـی از دسـتاوردهای جلسـه کمیتــه و کارگــروه حفــظ صنعــت ســیمان اســت، بحــث بازپرداخــت ایــن وام هــا موضــوع و چالــش بســیار مهمــی در صنعــت ســیمان محسـوب مـی شـود؛ توجـه داشـته باش ـید کس ـانی ک ـه توس ـعه صنع ـت ســیمان را در کشــور انجــام دادنــد کــه بعــد از چیــن بــزرگ تریــن توســعه درایــن صنعــت در ســطح جه ـان اس ـت ح ـاال درس ـت نیس ـت کــه بــا جریمــه رو بــه رو شــوند.

وقتـی وام هـای حسـاب ذخیره ارزی را بــرای طــرح هــای توســعه صنعــت ســیمان در نظــر گرفتنــد و پرداخــت کردنــد، اعــالم شــد کــه ایــن وام هــا ارزان قیمــت اســت و در جهــت جلــب مشــارکت بــرای توسـعه ایـن صنعـت در نظـر گرفتـه ش ـده اس ـت و ح ـاال درس ـت نیس ـت کــه ایــن افــراد کــه در ایــن مســیر ق ـدم برداش ـتند ب ـا گ ـران ک ـردن وام هــا تنبیــه و جریمــه شــوند.

او در ادامــه مــی گویــد: می ـزان بازگش ـت وام االن ب ـه دلی ـل نوسـانات ارزی و افزایـش قیمت ارز ســه برابــر شــده اســت، واحدهــای صنعــت ســیمان آن زمــان دالر را بــه قیمــت 900 تــا 1000 تومــان دریافــت کــرده انــد ولــی امــروز بازگشــت آن بیــش از ســه هــزار توم ـان اس ـت و عم ـال ب ـا توج ـه ب ـه آییــن نامــه هــای بانکــی واحدهــا قـدرت و قابلیـت پرداخـت ندارنـد.

رییــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان در پاســخ بــه اینکــه در نامــه ای کــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه معــاون اول رییــس جمهــور ارسـال کـرده ارائـه چـه تسـهیالتی را بــه واحدهــای صنعــت ســیمان خواستارشــده اســت، مــی گویــد: آقـای وزیـر در نامـه خواسـتار ایـن شــده انــد کــه بازپرداخــت ایــن تســهیالت صنــدوق ذخیــره ارزی بــه نحــوی ســازمان دهــی و آییــن نامــه هــای اجرایــی اش تدویــن شـود کـه معقـول باشـد تـا واحدهـا بتواننـد وام هـای دریافـت شـده را بازپرداخـت کننـد. در نظـر داشـته باشــید کــه ایــن کارخانــه هــای س ـیمان در س ـال ه ـای گذش ـته ب ـه اشــتغال، توســعه و آبادانــی کشــور کمــک هــای بســیاری کــرده انــد و االن جــزو ســرمایه هــای ملــی هســتند کــه نبایــد تعطیــل شــوند؛ اگــر دولــت مــی خواهــد در جهــت تولی ـد حرک ـت کن ـد بای ـد ب ـه حف ـظ ایــن کارخانــه هــا کمــک کنــد و قدمــی بــردارد تــا ایــن هــا بتواننــد روی پایشـان بـه ایسـتند نـه اینکـه بــا گرفتــن بهــره هــای ســنگین آن هــا را بــه زمیــن بزننــد.

در نیمــه هــای تابســتان ســال جــاری جلســه ای بــرای بررســی وضعیـت صنعـت سـیمان بـا حضـور معـاون اول رییـس جمهـور، وزرای صنعـت، معـدن و تجارت، مسـکن و شهرسـازی ...و و البتـه نماینـدگان انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان تشـکیل شـد کـه خروجـی آن دســتور حفــظ صنعــت ســیمان در زیــر مجموعــه هــای کارگــروه اقتصـاد مقاوتـی بـود، کمیتـه ای که تاکنـون جلسـاتی را داشـته و بـرای ســامان دادن بــه شــرایط صنعــت ســیمان موضوعاتــی را مصــوب ک ـرده اس ـت از جمل ـه س ـامان دادن بــه تســهیالت پرداخــت شــده از حسـاب ذخیـره ارزی بـه واحدهـای صنعــت ســیمان بــرای توســعه و تعدیــل قیمــت هــای فــروش ســیمان در سراســر کشــور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.