بهره برداری از کارخانه سیمان دهلران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

نماینــده مــردم شهرســتان دهلــران در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: طبـق اعـالم سـرمایه گـذار کارخانـه سـیمان دهلـران 20 فروردیـن سـال جـاری شـاهد راه انـدازی و بهـره بـرداری از ایـن کارخانـه خواهیـم بـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نســیم دهلــران، کارخانــه ســیمان دهلــران ب ـا ظرفی ـت 3300 ت ـن در روز در زمین ـی ب ـه مس ـاحت 50 هکت ـار بن ـام ش ـرکت سـیمان دهلـران، در کیلومتـر 12 جـاده دهلران - اندیمشـک در مجـاورت جاده مورم ـوری و جن ـوب غرب ـی ش ـهر دهل ـران در اس ـتان ای ـالم واق ـع ش ـده اس ـت.

ش ـرکت س ـیمان دهل ـران در تاری ـخ 1381/11/28 تح ـت ش ـماره 199280 در اداره ثب ـت ش ـرکت ه ـا و مؤسس ـات غیرتج ـاری ته ـران ب ـا موض ـوع اح ـداث کارخانـه سـیمان در ایـن منطقـه بـه ثبـت رسـید.

اعالمیـه تأسـیس صـادره بـه شـماره 122/0131 در تاریخ 82/1/11 توسـط سـازمان صنایـع و معـادن اسـتان ایـالم تولیـد سـالیانه شـرکت را یـک میلیـون تـن سـیمان در سـال از نـوع خاکسـتری اعـالم نمـوده اسـت.

کارخانـه سـیمان دهلـران کارخانـه ای کـه قـرار شـد تنهـا بعـد از دو سـال از عملیـات اجرایـی آن بـه بهـره بـرداری برسـد، حـال بعـداز 11 سـال از زمـان کلنـگ زنـی ایـن پـروژه، مسـووالن دولتـی و مدیـران ایـن کارخانـه هر بـار وعده افتتـاح ایـن پـروژه را مـی دهنـد ولـی گویـا ایـن کارخانـه بـرای تولیـد سـیمان راهـی بـس دشـوار در پیـش روی دارد.

بــر اســاس ایــن گــزارش دکتــر علــی محمــد احمــدی نماینــده مــردم شهرسـتان دهلـران در مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار کـرد: کارخانـه سـیمان دهلـران بـه صـورت 100 درصـد خصوصـی اداره مـی شـود و دلیل اینکـه تاکنون بـه بهـره بـرداری نرسـیده اسـت مشـکالت سـرمایه گـذار پـروژه بـا بانـک عامـل مربوطـه عنـوان شـده اسـت.

وی افـزود: بـا پیگیـری و مکاتبـات بسـیاری کـه در سـال گذشـته بـا وزارت صنعــت معــدن و تجــارت صــورت گرفــت در اواخــر ســال گذشــته 3 اکیــپ کارشناســی بــرای بررســی مشــکالت ایــن کارخانــه اعــزام گردیــد.

نایـب رییـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: بح ـث انتق ـال " کلینکـر"( کلینکـر جـزء یکـی از مـواد اولیـه تولیـد سـیمان بـه شـمار رفتـه و یـک محصول فرایندی اسـت و برحسـب نـوع سـیمان، در ترکیب سـیمان اسـتفاده میشـود) کارخانـه سـیمان دهلـران در حـال انجـام اسـت.

وی در خصـوص تاریـخ بـه بهـره بـرداری رسـیدن کارخانـه سـیمان دهلران عنـوان کـرد: بـه دلیـل اینکـه سـرمایه گـذار ایـن پـروژه خصوصـی مـی باشـد از لحـاظ قانونـی نمـی تـوان ضـرب االجلـی بـرای آن تعییـن کـرد هرچنـد وی از تسـهیالت دولتـی نیـز اسـتفاده کـرده اسـت.

دکتــر احمــدی ادامــه داد: طبــق اعــالم ســرمایه گــذار ایــن پــروژه 20 فروردی ـن س ـال ج ـاری ش ـاهد راه ان ـدازی و به ـره ب ـرداری از کارخان ـه س ـیمان دهلــران خواهیــم بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.