آسیب پذیری صدور مجوز کارخانه سیمان در بازار راکد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

عضــو هیــأت مدیــره خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران گفــت: درحالحاض ـر تولی ـد س ـیمان در ای ـران بی ـش از نی ـاز داخ ـل اس ـت و از آنجای ـی کـه بـازار صادراتـی ایـران بـرای سـیمان محـدود بـه عـراق بـوده بـا تغییـر قوانین واردات ایـن کشـور میـزان دپـوی ایـن محصـول در کارخانههـا افزایـش یافتـه و صـدور مجوزهـای جدیـد بـرای احـداث کارخانـه را غیـر اقتصـادی کـرده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری معـدن نیـوز، آرمـان خالقـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران در تولیـد سـیمان بـه سـطح خوبـی دسـت یافتـه اسـت، اظهــار کــرد: در جلســهای کــه بــا هیــأت مدیــره انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان داشــتیم از محــدود بــودن بازارهــای بینالمللــی بــرای صــادرات س ـیمان س ـخن گفت ـه ش ـد عامل ـی ک ـه ميتوان ـد چالش ـی ب ـرای ادام ـه فعالی ـت تولیدکنندههــای کوچــک باشــد.

او بـا بیـان اینکـه درحالحاضـر کارخانههـای بـرای تولیـد سـیمان در حـال سـاخت هسـتند، افـزود: بـه طـور قطـع در چنـد سـال گذشـته مجوزهایـی برای ایجـاد کارخانههـای جدیـد صـادر شـده کـه بـه زودی وارد چرخـه تولیـد خواهند شــد امــا در شــرایط کنونــی صــدور مجــوز بــرای کلنــگ زنــی کارخانههــای جدی ـد منطق ـی و اقتص ـادی نیس ـت زی ـرا ن ـه تنه ـا آین ـده آن واح ـد تولی ـدی ب ـا چالشهایــی همــراه خواهــد بــود امــا بــه دلیــل عرضــه بیــش از حــد بــه بــازار آســیبهایی را بــه دیگــر شــرکتهای تولیدکننــده نیــز وارد شــود.

خالقـی بـا نگاهـی بـه عواملی کـه در بـازار صنعـت سـیمان تأثیرگذار اسـت، افــزود: تقاضــا بــرای ســیمان بــا ساختوســاز و اجــرای طرحهــای عمرانــی ارتبـاط تنگاتنگـی دارد. حـال از آنجایـی کـه بازار مسـکن ایـران بـا رکود عمیقی همـراه شـده اسـت نـه تنهـا صنعـت سـیمان بلکـه سـایر مصالـح سـاختمانی نیز بـا مشـکالت تقاضـا همـراه شـدهاند.

ایــن عضــو هیــأت مدیــره خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: هماکن ـون ن ـه تنه ـا ب ـازار داخل ـی بلک ـه ب ـازار خارج ـی نی ـز ب ـا کاه ـش تقاض ـا روبهروســت و ایــن محدودیــت رقابــت بیــن تولیدکنندههــای مصالــح ســاختمانی را ســخت تــر مــي کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.