برآورد افزایش 30 درصدی قیمت صادرات سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

صنعـت سـیمان دوره پـر فـراز و نشـیبی را طـی دو سـال اخیـر پشـت سـر گذاشـت و از جملـه صنایعـی اسـت کـه رشـد منفـی و رکـود اقتصـادی اثـر منفی مسـتقیمی بـر وضعیـت تولیـد و سـودآوری آن در پـی داشـته اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مایـن نیـوز، عـالوه بـر ایـن، عـدم تطبیـق بهـای تمـام شـده تولیـد و قیمـت عرضـه محصوالت سـبب شـده ایـن صنعت بـا کاهش صـادرات محصـوالت و نیـز افـت تولیـد و سـودآوری مواجـه شـود. ایـن در حالـی اســت کــه وضعیــت شــرکت هــای ســیمانی بــا توجــه بــه اجــرای راهکارهایــی همچـون کاهـش تخفیفـات قیمـت فـروش رفتـه رفتـه رو بـه بهبـودی اسـت.

نایـب رییـس هیـأت مدیـره انجمـن کارفرمایـان صنعـت سـیمان بـا بیـان ایـن مطلـب عنـوان کـرد: تـداوم شـرایط نامناسـب تولیـد و سـودآوری در ایـن صنعـت موجـب شـد تـا شـرکت هـای تولیـد کننـده در سـه ماهـه ابتدایـی سـال جـاری بـه ورطـه ورشکسـتگی و نابـودی کشـیده شـوند کـه خوشـبختانه در تیـر مــاه امســال طــرح مدیریــت تحویــل مبنــی بــر عرضــه ســیمان متناســب بــا تقاضـای موجـود بـه طوریکـه از 70 درصـد بیشـتر نشـود، تدویـن شـد و در کنـار آن کاهـش تخفیفـات فـروش نیـز اجرایـی گردیـد. ایـن امر بـا وحدت و انسـجام شـرکت هـای تولیـدی انجـام شـد و در نهایـت تخفیفـات 1000 میلیـارد تومانی س ـال گذش ـته کاه ـش قاب ـل توجه ـی یاف ـت و ارزش اف ـزوده 60 ت ـا 70 میلی ـارد تومانـی بـرای تولیـد کننـدگان ایجـاد نمـود.

مرتضـی لطفـی افـزود: ایـن ارزش آفرینـی در صـورت هـای مالـی عملکـرد شـش ماهـه اول اغلـب شـرکت هـای سـیمانی نمایان شـد و اثـرات مثبـت آن نیز در بـازار سـرمایه اعمـال گردیـد. بطوریکـه مـی تـوان گفـت در حالـی کـه در سـه ماهـه اول امسـال حـدود 70 درصـد از شـرکت هـا زیـان ده بودنـد، در شـش ماهـه اغلـب شـرکت هـا بـه سـود دسـت یافتنـد که ایـن امـر یکـی از دالیـل اقبـال اهالی بـازار سـرمایه بـه گـروه سـیمان طـی چنـد وقـت اخیـر بـه شـمار مـی رود.

عـالوه بـر ایـن، کار گـروه سـیمان در اقتصـاد مقاومتـی تشـکیل شـد و طـی آن جلسـات متعـددی بـا وزرای صنعـت و مسـکن و سـایر مقامـات دولتی جهت بررســی همــه مــوارد و چالــش هــا در ایــن صنعــت برگــزار گــردد کــه ایــن امــر تغییراتـی در سـود دهـی شـرکت هـا ایجـاد نمـود.

وی بـه اقدامـات انجـام شـده جهـت ورود سـرمایه گـذاران خارجـی در ایـن صنعـت اشـاره کـرد و گفـت: در دوران پسـا برجـام ایـن گـروه بـا سـیگنال هایـی در زمینــه توســعه صــادارات و تجــارت مواجــه شــد و یکــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه تخصیــص اعتبــارات از محــل صنــدوق ذخیـره اشـاره کـرد. در ایـن بیـن همچنیـن شـرکت توسـعه صـادرات متعلـق به انجمـن گـروه سـیمان مذاکراتـی جهـت انعقـاد قـرارداد 20 میلیـون تنـی در بازه بلنـد مـدت انجـام داده کـه در حـال نهایـی شـدن اسـت.

مدیرعامـل شـرکت سـیمان فـارس خوزسـتان ادامـه داد: میزان صـادارات ســیمان طــی چنــد ســال اخیــر افــت قابــل توجهــی یافتــه بــه طوریکــه در شـرایطی کـه طـی سـال 93 حـدود 91میلیـون تـن از محصـوالت بـه کشـورهای خارجــی صــادر شــده، ایــن رقــم در ســال 94 بــه 15 میلیــون تــن و از ابتــدای امسـال تاکنـون بـه حـدود شـش میلیـون تـن کاهـش یافتـه اسـت.

حـال آنکـه پـس از اجـرای برجـام و ایجـاد تقاضـا از سـوی سـرمایه گـذاران خارجـی جهـت حضـور در طـرح هـای مشـارکتی، مالکیتـی یـا سـرمایه گـذاری در بازارهـای هـدف انتظـار مـی رود تـا شـاهد افزایـش میـزان فـروش خارجـی سـیمان در آینـده باشـیم و بتوانیـم بـار دیگـر بـه صـادرات 20 میلیون تنی سـال هـای گذشـته و حتـی بیـش از آن دسـت یابیـم. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه حائز اهمیـت اسـت کـه ایـن امـر بـه توسـعه و توجـه بـه زیر سـاخت هـا بسـتگی دارد.

لطفـی در خصـوص آزادسـازی صـادرات سـیمان بـه کشـور عـراق و افزایش قیمـت فـروش خارجـی ایـن محصـول اظهـار داشـت: امیـد داریـم تـا بعـد از مراسـم اربعیـن حسـینی شـاهد آزاد سـازی صـادرات بـه عـراق فراهـم شـود. عـالوه بـر ایـن، معتقدیـم کـه عـراق پـل ارتباطـی ایـران بـا کشـور سـوریه اسـت و بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در سـوریه رخ داده تقاضـا بـرای خریـد ایـن محصول افزایـش خواهـد یافـت و بـازار مسـتعدی جهـت صـادرات محصـوالت بـه شـمار مــی رود. از ایــن رو امیدواریــم تــا پــس از رفــع مســائل منطقــه ای و سیاســی افزایـش میـزان صـادرات سـیمان محقـق شـود.

وی در خاتمـه پیرامـون عرضـه سـیمان ابـراز داشـت: تقریبـا دو سـال اسـت ک ـه کمیت ـه مش ـترکی می ـان س ـازمان ب ـورس، س ـازمان تج ـارت و انجم ـن گ ـروه تشـکیل شـده و در ایـن مـدت موضـوع ورود سـیمان بـه رینـگ صادراتـی بـورس کاال مطـرح و بررسـی مـی شـود. بـه هر حـال اجرای ایـن برنامـه در راسـتای کوتاه کـردن دسـت واسـطه هـا و دالل هـا در خصـوص قیمـت فـروش صادراتـی الزم به نظـر مـی رسـد کـه ایـن موضـوع تـا پایـان سـال جـاری بـه اجـرا در خواهـد آمـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.