فروش سیمان با قیمت رقابتی از زمستان امسال

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان گفــت: ســرانجام پــس از جلســات متعــدد و پیگیــری هــای بســیار، در پــی توافــق میــان وزارتخانــه هــای صنعــت، راه و شهرســازی و گمــرک، از زمســتان امســال بــار دیگــر شــاهد عرضــه ســیمان صادراتــی در بــورس کاال خواهیــم بــود.

دبیـر انجمـن کارفرمایـان صنعـت سـیمان از آغاز سـر گیری عرضه سـیمان صادراتـی در بـورس کاال خبـر داد و گفـت: طـی سـال های اخیر صنعت سـیمان بـا مشـکالت زیـادی دسـت و پنجـه نـرم کـرده اسـت، امـا اتفاقـی کـه ایـن روزها در ح ـال رخ دادن اس ـت و م ـی توان ـد تکان ـی ب ـه ای ـن ب ـازار ده ـد، آغ ـاز عرض ـه هـای سـیمان از طریـق بـورس کاالسـت کـه ایـن امـر تقریبـا نهایی شـده اسـت.

عبدالرضــا شــیخان افــزود: بــا پیگیــری هــای متعــدد انجمــن ســیمان و همــکاری بــورس کاالی ایــران، شــاهد رفــع موانــع صــادرات ســیمان از بــورس کاال هســتیم بــه طوریکــه پیــش بینــی مــی شــود از زمســتان ســال جــاری ایــن طــرح عملیاتــی شــود.

وی در رابطـه بـا جزییـات عرضـه سـیمان در بـورس کاال گفـت: صـادرات از اولویــت هــای صنعــت ســیمان بــه شــمار مــی رود و ایــن صنعــت بــرای بازگشـت رونـق، نیازمنـد حمایـت از سـوی دولـت اسـت؛ بـر همیـن اسـاس در جلسـات اخیـر تصمیـم گرفتـه شـد بـرای بهتـر شـدن اوضـاع ایـن صنعت، صـادرات سـیمان بـه صـورت هدفمنـد از بـورس کاال کلیـد بخـورد.

ایــن مقــام مســوول در ادامــه افــزود: تولیــد ســیمان بــه طــور کامــل پاســخگوی نیــاز داخلــی کشــور اســت، بنابرایــن بهتــر اســت اهدافمــان را بـه سـمتی سـوق دهیـم کـه عـالوه بـر توسـعه صـادرات، تقاضـا داخلـی نیـز افزایـش یابـد البتـه در صورتـی ایـن اهـداف عملـی خواهـد شـد کـه تمامـی ســازمان ذیربــط همــکاری هــای الزم را بــا مــا انجــام دهنــد.

شـیخان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا مشـکالت گمرکـی صـادرات سـیمان از بـورس حـل شـده اسـت؟ گفـت: بلـه، موانعـی کـه بـرای صـادرات از ســمت گمــرک وجــود داشــت، خوشــبختانه بــا رایزنــی و بررســی هــای اخیـر برطـرف شـده بـه طوریکـه قـرار اسـت گمـرک فقـط بـا برگـه معاملـه ب ـورس کاال، اج ـازه خ ـروج س ـیمان از کش ـور را ده ـد.

وی در ادامـه بـه اقدامـات انجـام شـده بـرای صـادرات سـیمان از طریـق بـورس کاال اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه حمایـت هـای دولـت بـه ویـژه وزارت صنعـت و راه و سـازی از صنعـت سـیمان و همچنیـن مکانیسـم بـورس کاال، بـه نظـر مـی رسـد کـه توسـعه صـادرات از ایـن بـازار شـفاف بـا اس ـتقبال وی ـژه دول ـت روب ـه رو ش ـده و امیدواری ـم در آین ـده ای ن ـه چن ـدان دور فعـاالن صنعـت سـیمان بـار دیگـر طعـم رونـق را بچشـند.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعت سـیمان در ادامـه به مزایـای ورود سـیمان بـه رینـگ صادراتـی اشـاره کـرد و افزود: بـا عرضـه سـیمان صادراتی در بـورس کاالی ایـران میتوانیـم قیمتهـا را در مـرز رقابتـی قـرار دهیـم و از ایـن طریـق، دسـت دالالن و سـودجویان را از ایـن بـازار کوتـاه کنیـم.

بـه گفتـه وی، از اصلـی تریـن مزیـت هـای ایـن کار مـی تـوان بـه شـفاف ســازی قیمــت، رشــد صــادرات ســیمان کشــور بــه خصــوص بــرای شــرکت هایـی کـه نزدیـک بـه مرزهـای خروجـی هسـتند، افزایـش فضـای رقابتـی در بـازار داخـل، جلوگیـری از رقابـت منفـی و اعـالم قیمـت هـای سـلیقه ای در ایـن صنعـت، اطمینـان خریـداران خارجـی از خریـد محصـول بـا کیفیـت، حضـور سـرمایه گـذاران در مکانـی بـا اعتبـار همچـون بـورس کاال و مشـخص بـودن کلیـه رونـد معاملـه و نحـوه پرداخـت اشـاره کـرد کـه بـه مـرور زمـان و بهبـود بـازار سـیمان مـی توانـد شـرایط رشـد بـازار داخلـی را فراهـم کنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.