بومی سازی افزایه های پرمصرف در سیمانکاری چاه های نفت

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بـر اسـاس قـرارداد پژوهشـی بیـن پژوهشـگاه صنعـت نفـت و مدیریـت پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی نفـت ایـران بـرای پـروژه پژوهشـی «تولیـد بومـی بسـته 10 قلـم افزایـه پرمصـرف و راهبـردی در عملیـات سـیمانکاری چــاه هــای نفــت و گاز» در قالــب طــرح ملــی کیمیــا، عملیــات آزمایــش میدان ـی 6 قل ـم افزودن ـی بوم ـی س ـازی و عملیات ـی ش ـد.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از خبرگـزاری ایسـنا، دکتـر حمید سـلطانیان، مســوول پــروژه بومــی ســازی 10 قلــم از افزایــه هــای ســیمان حفــاری راهبـردی در صنعـت نفـت و گاز ضمـن اعـالم ایـن مطلـب افـزود: فـاز اول ایـن پـروژه کـه آزمایـش میدانـی سـه قلـم افزایـه بـود، در مـاه گذشـته انجام و در ش ـهریور م ـاه امس ـال نی ـز آزمای ـش میدان ـی س ـه قل ـم افزای ـه دیگ ـر ب ـا موفقی ـت انج ـام ش ـد.

وی ادامـه داد: مرحلـه دوم ایـن پـروژه توسـط تیـم اجرایی پژوهشـگاه صنعـت نفـت و بـا حضـور ناظـر فنـی پـروژه از مدیریـت نظـارت بـر تولیـد نفـت و گاز و همچنیـن نماینـده کارفرمـا در شـهریور مـاه در چـاه چشـمه خــوش بــه منظــور طراحــی و فرموالســیون دوغــاب ســیمان راهنمــا و دنبالـه لولـه جـداری 95/8 اینـچ مطابـق بـا مشـخصات برنامـه و شـرایط چـاه انجـام شـد.

ایــن مســوول پــروژه مهمتریــن هــدف عملیــات ســیمانکاری اولیــه را فراهـم کـردن یـک پوشـش ناحـی هـای از نواحـی تولیـدی تا سـطح دانسـت و افــزود: ایــن پوشــش ناحیــه ای بایــد در تمــام طــول عمــر چــاه وجــود داشــته باشــد و در فضایــی کــه ســیمان وجــود دارد، نبایــد حرکــت ســیال اعـم از گاز و مایـع صـورت گیـرد. در طـی ایـن عملیـات، فضـای حلقـوی بیـن لولـه جـداری و سـازند توسـط دوغـاب سـیمان کـه دارای ترکیـب مشـخصی اسـت، بـرای جلوگیـری از نفـوذ سـیال سـازند پـر مـی شـود.

ســلطانیان بــا تأکیــد بــر ایــن کــه بــا وجــود گذشــت 100 ســال کــه از قدمــت نفــت در کشــور مــا مــی گــذرد، گفــت: اکثــر افزودنــی هایــی کــه در صنعــت نفــت اســتفاده مــی شــود، وارداتــی بــوده و همچنیــن بــه دلیــل تحریــم هــای همــه جانبــه مــدت زمــان زیــادی اســت کــه واردات آن نیــز بـه کشـور لغـو شـده اسـت، از ایـن رو افزودنـی هـای تهیـه شـده از کیفیـت پاییــن تــری از کشــورهای متفرقــه خریــداری شــده انــد،

از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه طراحـی افزایـه هـای مربوطـه در محیـط هــای عملیاتــی متفــاوت، نمونــه هــای متعــددی از عــدم ســازگاری بیــن افزایـه هـای بـه کار بـرده شـده بـا یکدیگـر دیـده شـده اسـت کـه نتیجـه ایـن امـر، کاهـش بـازده فرایندهـای طراحـی شـده خواهـد بـود کـه ایـن امـر مـی توانـد بـه طـور مسـتقیم تأثیـر خـود را بـر روی نـرخ تولیـد و عمـر چـاه هـای حفرش ـده بگ ـذارد.

وی افــزود: پــس از مقیــاس آزمایشــگاهی، بــر اســاس پیشــنهاد فنــی پـروژه، تولیـد نیمـه صنعتـی ایـن اقـالم در حضـور کارفرمـا و ناظریـن طـرح انجـام شـد و پـس از کنتـرل کیفـی افزودنـی هـای مذکـور در شـرایط واقعـی چـاه و تأییـد کارفرمـا، در مرحلـه نخسـت سـه قلـم و در مرحلـه بعـدی سـه افزایـه دیگـر از ایـن افزودنـی هـا در چـاه چشـمه خـوش 22 کـه متعلـق بـه مناطـق نفـت مرکـزی اسـت، اسـتفاده و نتایـج مناسـبی حاصـل شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.