سیمان های آمیخته، ظرفیت پنهان سیمان ایران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

یــک کارشــناس صنعــت ســیمان گفــت : ظرفیــت تولیــد ســیمان هــای آمیختـه در کشـور جـزء آمـار پنهـان ایـن صنعـت محسـوب مـی شـود چـرا کـه در حـال حاضـر امـکان تولیـد 8 تـا 10 میلیـون تـن سـیمان آمیختـه در کشـور وج ـود دارد ام ـا در عم ـل به ـره ب ـرداری مناس ـبی ص ـورت نم ـی گی ـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، داود بهمـن نـژاد گفـت : هـر بنگاه اقتصـادی در گام نخسـت بایـد بـه دو اصـل اولیـه توجـه کنـد. یکـی بـازار مصـرف و دیگـری نـوآوری کـه کارخانجـات سـیمان نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند و بـا توجـه بـه ظرفیـت سـازی 80 میلیـون تنـی انجـام شـده در صنعـت سـیمان در ح ـال حاض ـر ل ـزوم توج ـه ب ـه تولی ـد و عرض ـه س ـیمان ه ـای آمیخت ـه یک ـی از مـواردی اسـت کـه توسـط کارخانجـات سـیمان ایـران مـورد غفلـت و بـی توجهی قـرار گرفتـه اسـت.

ایــن کارشــناس صنعــت ســیمان ضمــن اشــاره بــه تغییــر وضعیــت بــازار ســیمان از انحصــاری بــه رقابتــی در دو ســال گذشــته افــزود : مــا بایــد در س ـال ه ـای گذش ـته ع ـالوه ب ـر توج ـه ب ـه هدفمن ـدی س ـازی س ـاخت و توس ـعه کارخانجـات سـیمان چـه از لحـاظ تکنولوژیکـی و محیـط زیسـتی و چـه از نظـر پراکندگـی جغرافیـــایی مـی بایسـت کارخانجـات سیـــمان را بـه شـکل بهتری مدیریـت و ایجـاد مـی کردیـم امـا از آنجا که در گذشـته بـازار کارخاجات سـیمان بـه نوعـی یـک بـازار انحصـاری بـوده و مشـتریان جلـوی درب کارخانجـات صف مـی کشـیده انـد، دیگـر کسـی توجهـی بـه مسـائل مذکـور نداشـته و تنها کسـب ســود و در کنــار آن ایجــاد اشــتغال و تأمیــن نیازهــای مــردم بعنــوان اهــداف اصل ـی در نظ ـر گرفت ـه ش ـده و ای ـن در حال ـی اس ـت ک ـه اکن ـون کارخانج ـات ب ـا انباشـت میلیـون تنـی سـیمان و کلینکـر روبـرو هسـتند.

داود بهم ـن ن ـژاد در م ـورد می ـزان اهمی ـت تولی ـد س ـیمان ه ـای آمیخت ـه گفــت: شــاید یکــی از راهکارهــای مؤثــر در صنعــت ســیمان ایــران و جهــان نـوآوری در تولیـد سـیمان هـای خـاص بویـژه سـیمان هـای آمیختـه، پوزوالنی و مرکـب اسـت کـه مسـتلزم اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن بـوده تـا عـالوه بـر ایجـاد ارزش افـزوده مناسـب بـرای کارخانجـات، بـه حفـظ محیـط زیسـت نیـز کمـک شـایانی نمایـد. در ایـن زمینـه بـه طـور مثـال میتـوان از کشـور آمریـکا نـام بـرد کـه تـا 70 درصـد از ظرفیـت تولیـد خـود را مـی توانـد بـه تولید سـیمان هـای آمیختـه اختصـاص دهـد.

وی افـزود: در شـرایط فعلـی کـه مـازاد عرضـه بـر تقاضـا وجـود دارد آثـار رک ـود و تحری ـم ه ـا از ی ـک س ـو و جایگزین ـی برخ ـی کااله ـای دیگ ـر ب ـه ج ـای سـیمان در صنایـع سـاختمانی ماننـد دیوارهـای پیـش سـاخته، بلـوک هـای بتنـی سـبک، نماهـای سـاختمانی و ... همگـی دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا تقاضـا بـرای سـیمان کاهـش یابـد.

لــذا در ایــن شــرایط کارخانجــات ســیمان مــی تواننــد بــا اســتفاده از تکنول ـوژی جدی ـد و حمای ـت از ط ـرح ه ـای نوآوران ـه ب ـرای ایج ـاد کاربرده ـای جدیـد سـیمان و بتـن، روسـازی هـای بتنـی و فرهنـگ سـازی و آمـوزش هـای عمومـی درخصـوص مزایـای اسـتفاده از اسـکلت هـای بتنـی بـه جای فلـزی در پ ـروژه ه ـای س ـاختمانی ش ـرایط را در آین ـده بهب ـود بخش ـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.