امضای 50 سند همکاری تجاری بین ایران و قزاقستان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

مدیـر کل دفتـر بازرگانـی کشـورهای اروپـا - آمریـکا و کشـورهای مشـترک المنافـع سـازمان توسـعه تجـارت ایـران از امضـای 50 سـند همـکاری تجـاری بیـن ایـران و قزاقسـتان خبـر داد و ابـراز امیـدواری کـرد: مسـیر تجـارت ایـران ب ـا قزاقه ـا از رون ـد سینوس ـی خ ـارج ش ـود.

ابوافضـل کـودهای، بـا اشـاره بـه حجـم تجـارت ایـران بـا قزاقسـتان خاطـر نشــان کــرد: در ســال 2014 صــادرات ایــران بــه قزاقســتان 208 میلیــون دالر و واردات از ایــن کشــور 179 میلیــون دالر بــوده اســت کــه نشــاندهنده تــراز تجــاری مثبــت 29 اســت. در ســال 2015 نیــز صــادرات بــه ایــن کشــور 137 میلیـون دالر و واردات از آن 87 میلیـون دالر بـوده اسـت کـه نشـاندهنده تـراز تج ـاری مثب ـت 50 اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، وی ادامــه داد: در ســال جــاری ۵۵ سـند همـکاری بیـن ایـران و قزاقسـتان امضـاء شـده و امیدواریـم بتوانیم حجم تجـارت خـود بـا ایـن کشـور را افزایـش دهیـم.

مدیـر کل دفتـر بازرگانـی کشـورهای اروپـا - آمریـکا و کشـورهای مشـترک المنافــع ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه مفــاد تفاهمنامــه بیــن مســووالن دو کشــور، ادامــه داد: صنعــت، امــور بانکــی و مالــی، بهداشــتی و پزشــکی، معــدن، انتقــال دانــش فنــی، کشــت فراســرزمینی، حملونقــل و محصــوالت کشــاورزی از جملــه مفــاد مهــم تفاهمنامــه امضــاء شــده مابیــن ایــران و قزاقســتان اســت.

کـودهای در مـورد اقـالم عمـده صادراتـی و وارداتـی از ایـران بـه قزاقسـتان و بالعکـس طـی سـالهای گذشـته یـادآور شـد: خرمـا، انگـور، سـیمان سـفید، رنگهــا، صفحههــا و ورقههــای فــوالدی، ســنگ مرمــر، ســیبزمینی، ماشــینهای خردکــن، کاشــی، رب گوجــه، ماشــینهای مخلــوط کــن مــواد معدنــی از جملــه اقــالم عمــده صادراتــی بــه قزاقســتان و محصــوالت فــوالد جـو، گنـدم، قراضـه، ضایعـات، دانـه کتـان، کنجالـه، توفالـه نشاسـته، وسـائل مکانیکـی از جملـه اقـالم عمـده وارداتـی از ایـن کشـور بـه ایـران بـوده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.