پارادوکس خودروی ملی با قطعات چینی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خانـه ملـت، ایـن روزهـا بـازار قطعـات یدکـی خـودرو آنقـدر بـی سـرو سـامان اسـت کـه اگـر کسـی نیازمنـد خریـد قطعـهای بـرای خـودرو خـود باشـد با انـواع قطعـات اصلـی، تقلبی، اسـتوک و دسـت دوم در ای ـن ب ـازار روب ـرو میش ـود.

حجـم و تنـوع واردات قطعـات خودروهـای تولیـد داخـل از چیـن بـه قـدری زیـاد شـده کـه شـاید خودروهایـی مثـل پرایـد را بتـوان خـودروی چینـی نامیـد.

قطعـات وارداتـی کـه عمدتـا از حداقـل هـای اسـتاندارد برخـوردار هسـتند، امـروز صنعـت خودروسـازی را درگیـر کـرده و اجـازه رشـد کیفـی بـه آن نمـی دهد.

درشـرایط فعلـی کشـور کـه اقتصـاد بـا بحـران هـای بسـیاری دسـت و پنجه نـرم مـی کنـد؛ واردات قطعـات بـی کیفیـت چینـی در حالـی کـه قطعـه سـازان بـه علـت بدهـی هـای بسـیار خودروسـازی هـا مجبـور بـه تعدیـل نیـرو شـده انـد مثبت نبـوده از ایـن رو بایـد دولـت بـه ویـژه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تدبیــر ویــژه ای در ایـن رابطـه داشـته باشـد.

بـه عقیـده بسـیاری از کارشناسـان امـر قطعـات بـی کیفیـت چینـی کـه عمر بسـیار کوتاه ـی دارد، هزین ـه ه ـای بس ـیاری را ب ـر مص ـرف کنن ـده تحمی ـل ک ـرده ان ـد؛ ام ـا ب ـا توجــه بــه تذکرهــا و هشــدارهای پــی در پــی مســووالن هنــوز اقــدام عملــی بــرای برخــورد بــا ایــن نــوع واردات را شــاهد نیســتیم.

افزایـش حجـم تصادفـات جـاده ای یکـی از نمونـه هـای بـارز بـی کیفیـت بـودن قطعـات خودروهـای وارداتـی اسـت کـه جـان و مـال مـردم بازیچـه برخی اقدامـات جناحـی افـراد شـده اسـت.

طب ـق گ ـزارش ه ـای موج ـود؛ واردات چین ـی ش ـامل اکث ـر قطع ـات م ـورد نیــاز بــرای تولیــد خودروهــای ســاخت کشــورمان میشــود.به طــور مثــال در م ـورد پرای ـد،واردات قطع ـات چین ـی از قطع ـات موت ـوری همچ ـون جعب ـه فرمان،دنــده، رادیاتــور و ســیلندر را شــامل میشــود تــا لــوازم بدنــه پرایــد.

بـا شـرایط فعلـی بـه عقیـده بسـیاری از کارشناسـان امـر اگـر خـط تولیـد پرای ـد را ب ـه کش ـور چی ـن منتق ـل کنی ـم، مق ـرون ب ـه صرفهت ـر خواه ـد ب ـود.

سـیدجواد حسـینی کیـا بـا اشـاره بـه نارضایتـی هـای ایجـاد شـده در نتیجه واردات قطعـات بـی کیفیـت خودرو،گفـت: کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس ب ـه ای ـن موض ـوع حس ـاس ب ـوده و درای ـن ب ـاره جلس ـاتی ب ـا مس ـووالن مربوط ـه برگـزار کـرده اسـت.

نماینـده مردم سـنقر درمجلس شـورای اسـالمی،با تأکیـد براینکـه واردات قطعـات بـی کیفیـت خـودرو بـا روح اقتصـاد مقاومتـی در تضـاد اسـت، افـزود: بیـکاری قطعـه سـازان در نتیجـه واردات قطعـات بـی کیفیـت نتیجـه ملمـوس بـی توجهـی بـه تولیـد داخـل اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه تولیـدات داخلـی بـه مراتـب بهتـر از قطعـات چینـی بـی کیفیـت اسـت،تصریح کـرد: بـا واردات قطعـات بـی کیفیت خـودرو هزینـه های مـردم بـرای تعمیـرات افزایـش خواهـد یافت.

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم، بـا تأکیـد براینکـه مسـووالن امـر بـه جـای اقـدام بـه واردات قطعـات بـی کیفیـت خـودرو بایـد بـه ورود دانـش فنـی درایـن زمینـه اقـدام کننـد، افـزود: توجـه بـه تولیـد داخـل و ارتقای کیفیـت آن مـی توانـد ثمـرات مثبتـی بـرای اقتصـاد مـا بـه همـراه داشـته باشـد.

وی بـا بیـان اینکـه بـرای وزارت صنعت،معـدن و تجـارت بایـد منافـع ملی به هـر موضوعی ارجحیت داشـته باشـد،تصریح کرد:ایجـاد ارتباط میان دانشـگاه و صنعـت یکـی از راهکارهـای بهبـود وضعیت سـاخت خـودرو و قطعات آن اسـت. حسـینی کیـا ادامـه داد: بسـتن درب هـای کشـور بـه روی واردات کاالهـای بـی کیفیـت یکـی از راهکارهایـی اسـت کـه مـی توانـد اقتصـاد مـا را بـه رشـدی پایـدار هدایـت کنـد.

وی بـا تأکیـد براینکه برخی شـرکت های خودروســاز بــا واردات قطعــات بــی کیفیــت منافـع شـرکت را بـر منافـع ملـی ترجیـح مـی دهند،گفت:پرداخـت بدهـی به قطعه سـازان از س ـوی خودروس ـازی ه ـا از واردات قطع ـات بـی کیفیـت ضـروری تـر اسـت.

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم، ادام ـه داد:بای ـد ب ـا هرن ـوع نگاه ـی ک ـه ب ـه نفـع منافـع فـردی اسـت برخـورد شـود؛زیرا واردات قطعـات بـی کیفیـت یـا خودروه ـای فاق ـد اس ـتاندارهای الزم ب ـه کش ـور اقتص ـاد م ـا را تح ـت ش ـعاع ق ـرار خواه ـد داد.

عضــو هیــأت رییســه کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اسـالمی،یادآور شـد: دولـت بایـد بـا در نظرگرفتن سیاسـت هـای کالنـی درحوزه صنعــت خــودرو، ســاماندهی ایــن صنعــت را در دســتورکار خــود قــرار دهــد.

نادرقاض ـی پ ـور ب ـا انتق ـاد از واردات بس ـیار زی ـاد قطع ـات خ ـودرو از کش ـور چیــن و مالزی،گفــت: حجــم واردات ایــن قطعــات بــه قــدری زیــاد اســت کــه اج ـازه تولی ـد ب ـه ن ـوع داخل ـی آن داده نم ـی ش ـود.

نماینـده مـردم ارومیـه درمجلـس شـورای بـا بیـان اینکـه کیفیـت قطعـات وارداتـی بسـیار پاییـن تـر از نـوع مشـابه تولیـد داخـل آن اسـت، افـزود: دولـت بایـد درمقابـل واردات قطعـات بـی کیفیـت پاسـخگو باشـد.

ایــن نماینــده مــردم درمجلــس دهــم، بــا تأکیــد براینکــه درانجــام هــر نــوع وارداتــی بایــد اســتانداردها و شــرایط الزم لحــاظ شــود،تصریح کــرد: درصورتـی کـه قطعـه سـازان داخلـی تـوان تولیـد مایحتـاج کشـور را داشـته باشــند؛ واردات توجیهــی نــدارد.

گرمابــی بــا بیــان اینکــه بایــد افزایــش کیفیــت و بهــره وری مدنظــر خودروسـازان مـا قـرار بگیرد،گفـت: اگـر تولیـدات داخلـی از اسـتانداردهای روز برخــوردار باشــند؛ما حتــی نیــاز بــه واردات کاالهــای باکیفیــت نیــز نداریــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.