گرفتاری های سیاست برد - برد برای صنعت خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

رییــس هیــأت عامــل ایــدرو گف ـت: ای ـن صنع ـت ام ـروز ب ـه دلی ـل فقــدان هــم افزایــی و عــدم تعامــل منطقــی بــر اســاس سیاســت بــرد - بـرد بـا قطعـه سـازان و خودروسـازان جهانـی بـا مشـکالت و گرفتـاری های زیـادی دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگـزاری بسـیج، منصـور معظمـی ب ـا تأکی ـد ب ـر اینکــه توانمن ـد س ـازی قطعــه ســازان و خودروســازان در گــرو اعمــال سیاســت مشــارکت اس ـت، اف ـزود: پس ـابرجام بسترس ـاز مشــارکت و رونــق اقتصــادی اســت.

وی همچنیــن بــر لــزوم تعمیــق مشــارکت و ســرمایهگذاری مشــترک بــا واحدهــا و شــرکتهای خارجــی در کشـور تأکیـد کـرد و اظهارداشـت: بــا اعمــال ایــن سیاســت، مشــارکت اقتصــادی از فضــای داخلــی پــا را بیرونتــر مینهــد و در زمینههــای وسـیعتری همچـون تولیـد مشـترک و پیونــد اقتصــادی بــا شــرکتها و واحده ـای صنعت ـی خارج ـی ب ـروز و ظهــور مییابــد.

رییــس هیــأت عامــل ایــدرو بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــه ســازان و خـودرو سـازان الزم و ملـزوم یکدیگـر هسـتند، گفـت: در حـال حاضـر سـه تــا چهــار درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و 700 تــا 800 هــزار شــغل مربـوط بـه صنعـت خـودرو در کشـور اســت بنابرایــن نســبت بــه ایــن صنعـت در ایـران نبایـد متفـاوت بود.

وی در ادامــه بــا اذعــان اینکــه سیاســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت دســتیابی بــه تولیــد ســه میلیــون دســتگاه خــودرو تــا افــق 1404 اسـت، افـزود: در حـال حاضـر تولیــد جهانــی صنعــت خــودرو 90 میلیـون امـا ایـن عـدد در ایـران یـک میلیــون دســتگاه در ســال اســت.

معظمـی بیـان داشـت: بـه رغـم تمامــی زحمــات و تــالش هــا هــم اکنــون صنعــت خــودروی ایــران از جایــگاه مناســبی در صحنــه بیــن المللـی برخـوردار نبـوده و ادامه این رونــد زیبنــده ملــت ایــران نیســت.

وی بااش ـاره ب ـه ای ـن جمل ـه ک ـه توانمنــدی ایــران در حــوزه قطعــه سـازی بـی بدیـل اسـت، گفـت: این صنعـت امـروز بـه دلیـل فقـدان هـم افزایــی و عــدم تعامــل منطقــی بــر اسـاس سیاسـت بـرد - بـرد بـا قطعـه ســازان و خودروســازان جهانــی بــا مش ـکالت و گرفت ـاری ه ـای زی ـادی دس ـت و پنج ـه ن ـرم م ـی کن ـد.

رییــس هیــأت عامــل ایــدرو افــزود: سیاســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بعــد از برجــام ایجــاد فرصــت بــرای توســعه توانمنــدی هــای داخلــی صنعــت خــودرو بــا مشــارکت شــرکت هــای خارجــی اســت.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه فضــای رقابتــی در گــرو پرهیــز از تکثرگرایــی و حرکــت بــه ســمت کیفیــت محــوری اســت، اظهارداشــت: ارتقــای توانمنــدی داخلــی بســتر ســاز مزیــت رقابتــی در جامعــه اســت.

معظمـی بـا اشـاره بـه مشـارکت خودروســازان و قطعهســازان بــه عنــوان دو رکــن جداییناپذیــر صنع ـت خ ـودرو جه ـان یادآورش ـد: تعامــل ایــن دو بخــش بــر اســاس اسـتراتژی خودروسـازی هـر کشـور بــه تولیــد محصوالتــی میانجامــد کــه هــم زنجیــره تأمیــن را منتفــع و هــم خودروســاز را بــا توجــه بــه حضــور مســتقیم قطعهســازان در فرآینــد تولیــد و افزایــش بهــرهوری بــه جایگاهــی مشــخص و قابــل قبــول میرســاند.

میـالد بیگی کارشـناس خـودرو نیــز گفــت: متأســفانه از ابتــدای پیـروزی انقالب اسـالمی اسـتراتژی صنعــت خــودرو بــر مبنــای مونتــاژ مـدل هـای خودروهـای خارجـی در کش ـور ش ـکل گرفت ـه اس ـت.

وی گفــت: خــودرو ســازان بایــد به سـمت توسـعه برنـد داخلـی حرکت کننــد و دســت از مونتــاژ مــدل هــای خودروه ـای خارج ـی بردارن ـد.

ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو بـا بیـان اینکـه قطعـه سـازان قربانی اس ـتراتژی ه ـای غل ـط دول ـت ه ـای مختلــف در صنایــع خودروســازی شــده انــد، گفــت: هماکنــون قطعهســازان داخلــی از توانمنــدی باالیــی بــه لحــاظ اســتاندارد در تولیــد و کیفیــت بــرای حضــور در زنجیــره تأمیــن محصــوالت جدیــد برخوردارنــد.

وی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه صنعـت خودروسـازی داخلـی بایـد اقتصـادی و صـادرات محـور باشـد، اف ـزود: صنع ـت خ ـودرو در اقتص ـاد کشــور بســیار نقــش آفریــن اســت از اینــرو مــی طلبــد مســووالن بــه ایـن مهـم نگاهـی جـدی تـر داشـته باش ـند.

رضــا رضایــی رییــس انجمــن قطعــه ســازان ایــران هــم بــا بیــان اینکــه قطعــه ســازان ایرانــی بــه دنبــال کیفیــت و قیمــت رقابتــی هســتند، گفــت: در حــال حاضــر توانمنــدی قطعــه ســازان کشــور بســیار بــاال و از نظــر دانــش و تکنولــوژی بــه روز مــی باشــند.

وی تصریــح کــرد: قطعــه ســازان بــا بهــره گیــری از نیروهــای متخصــص و توانمنــد توانســته انــد طـی سـال هـای متوالـی رزومـه ای قـوی و سـابقه ای درخشـان از خـود در کشــور بــه جــا گذارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.