عواقب زیان بار وابستگی قطعه سازان به خودروسازان

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

پـس از توافـق هسـتهای ایـران بـا غـرب، موضوعـی کـه بـه طـور جـدی تـر در صنعـت خـودرو مطـرح گردیـد ارتقای کیفـی محصـوالت تولیدی و صـادرات 30 درصـدی خودروهـا بـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پــدال نیــوز، ایــن مســأله در حالــی توســط کارشناسـان مطـرح مـی شـود کـه یکـی از مهمتریـن انتقادهـا بـه صنعـت قطعـه سـازی، وابسـتگی آن بـه خودروسـازان اسـت بـه طـوری کـه بـه نظـر مـی رسـد بــدون همراهــی خودروســازان، حیــات ایــن صنعــت بــا چالــش هــای زیــادی مواج ـه خواه ـد ش ـد.

ای ـن موض ـوع در ش ـرایطی مط ـرح م ـی ش ـود ک ـه ب ـه گفت ـه مش ـاور انجم ـن خودروس ـازان ت ـا زمان ـی ک ـه وابس ـتگی قطع ـه س ـازان ب ـه خودروس ـازان داخل ـی ادامـه داشـته و حرکتـی در جهـت کسـب تکنولـوژی و دانـش فنـی در این صنعت صـورت نگیـرد نـه تنهـا شـبکه قطعـه سـازی ایـران رشـد و ارتقـاء نخواهـد یافـت بلکـه صـادرات در ایـن بخـش نیـز محقـق نخواهـد شـد.

داوود میرخانـی، بـا تأکیـد بـر اینکـه تنهـا راه نجـات صنعـت قطعـه سـازی ایـران در شـرایط کنونـی اتصـال بـه شـبکه جهانـی قطعـه سـازی اسـت،

وی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل جوینــت ونچــر در صنعــت قطعــه س ـازی عن ـوان م ـی کن ـد : از آنج ـا ک ـه ه ـدف از هم ـکاری مش ـترک در صنع ـت قطعـه سـازی، انتقـال تکنولـوژی و دانـش فنـی بـرای تولیـد قطعاتـی بـا قیمت و کیفیـت رقابتـی و دسـتیابی بـه بازارهـای صادراتـی اسـت از ایـن رو تشـکیل جوینـت ونچـر بـا همتایـان بـزرگ خارجـی در دنیـا مـی توانـد بـرای تحقـق این هـدف و کسـب دانـش فنـی روز در ایـن صنعـت بسـیار مفیـد باشـد.

وی در ادام ـه م ـی گوی ـد : چگون ـه اس ـت ک ـه ام ـروز ترکی ـه 6 میلی ـارد دالر قطع ـه ب ـه کارخان ـه ه ـای تولی ـدی در دنی ـا ص ـادر م ـی کن ـد ؟ آی ـا ای ـن ش ـرایط جـزء بـا جوینـت ونچـر بـا قطعـه سـازان مطـرح و بـزرگ خارجـی فراهـم شـده و موجـب گردیـده کـه قطعـه سـازان ترکیـه ای امـروز قطعاتـی را برنـد خـود بـه سـایر شـرکتهای خودروسـاز در دنیـا صـادر نماینـد؟

میرخانـی مـی افزایـد : تـا زمانـی کـه قطعـه سـازان بـه خودروسـازان داخلی وابس ـته هس ـتند و حرکت ـی در جه ـت کس ـب تکنول ـوژی و دان ـش فن ـی نداش ـته باشـند شـبکه قطعـه سـازی ایـران قـادر بـه صـادرات چشـم گیـر نخواهـد بـود .

وی همچنیـن بـه تأثیـر تشـکیل انجمـن هـای تخصصـی صادراتـی جهـت توسـعه صـادرات قطعـات اشـاره و مطـرح مـی کنـد : بـا توجه بـه فرهنـگ حاکم و ع ـدم روحی ـه هم ـکاری در ای ـران، تش ـکیل انجم ـن ه ـای تخصص ـی در ای ـن زمینـه پاسـخ گـو نخواهـد بـود.

بـه گفتـه وی در صورتـی کـه جوینـت ونچـر هـای قطعـه سـازی تشـکیل و در ایـن جریـان دانـش فنـی دریافـت و ماشـین آالت جدیـد خریـداری شـود آن زمـان در تولیـد محصـوالت جدیـد ضمـن دسـتیابی به حداکثـر داخلی سـازی، مــی تــوان بــه تیــراژ حداقــل 100 هــزار دســتگاه نیــز، ظــرف مــدت کوتاهــی دسـت یافـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.