نساجی؛ ظرفیت عظیم تولید مغفول مانده

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

ب ـا س ـرمایه گ ـذاری در صنع ـت نس ـاجی م ـی ت ـوان بس ـیاری از مش ـکالت اشــتغال در جوانــان را حــل کــرد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرگ ـزاری بس ـیج، نس ـاجی یک ـی از قدیم ـی تریـن صنعـت هـای ایـران اسـت و یکـی از صنعـت هـای مغفـول مانده ای اسـت کـه مـی توانـد اشـتغال زیـادی بـرای کشـور داشـته باشـد. کشـور ایـران بـه علـت شــرایط جغرافیایــی بــی نظیــر در غــرب آســیا و همســایگی بــا کشــورهای در بح ـران افغانس ـتان و ع ـراق و از ط ـرف دیگ ـر راه اتص ـال خلی ـج ف ـارس ودری ـای خـزر و هـم مـرز بـودن بـا کشـورهای زیـادی در آسـیا مـی توانـد یکـی از شـاهراه هـای صنعـت نسـاجی باشـد.

در دو ده ـه اخی ـر کش ـور ترکی ـه ب ـا س ـرمایه گ ـذاری زی ـاد در ای ـن صنع ـت بسـیاری از بازارهـای کشـورهای همسـایه را در قبضـه خـود در آورده اسـت و ای ـن س ـرمایه گ ـذاری و طراح ـی ت ـرک ه ـا ت ـا ای ـن ج ـا پی ـش رفت ـه اس ـت ک ـه مشــتریان ایرانــی مشــتاق برندهــای تــرک هســتند و تولیدکننــدگان داخلــی گاهـی مجبورنـد بـا برندهـای تـرک محصـوالت خـود را بـه فـروش برسـانند.

کارشناسـان ایـن عرصـه مـی گوینـد افزایـش هزینـه هـای نیروی انسـانی، افزایـش دالر، تـورم کشـور و مـوارد بسـیار متعـدد دیگـری هسـتند کـه دسـت بـه دسـت مـی دهنـد تـا هزینـه هـا در تولیـد افزایـش یابـد.

از طرفـی افزایـش هزینـه هـای تولید بـه خاطر عـدم کشـش در بازار نمـی توان روی کاالی تولیـد شـده نهایـی اضافـه کـرد و اگـر تولیدکننـدگان بخواهنـد افزایـش هزینـه هـای خـود را بـا افزایـش قیمـت فـروش کاال جبـران کننـد مشـتری تـوان خری ـد کاال را نخواه ـد داش ـت و در واق ـع ب ـازار خ ـود را از دس ـت رفت ـه خواه ـد دی ـد بنابرایـن مجبـور اسـت بـرای حفـظ مشـتریان خـود سـود خـود را کاهـش داده و بـا مشـکالت مالـی موجـود دسـت و پنجـه نـرم کنـد.

مشـکل بـزرگ دیگـر ایـن اسـت کـه هزینـه هـای تولیـد امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود 25 درصـد افزایـش داشـته اسـت و در حـال حاضـر شـرایط تولیـد طـوری شـده اسـت کـه دیگـر کسـی تمایلـی بـرای تولیـد بـه خاطـر هزینه هـای بـاال و سـود کـم نـدارد و بیشـتر افـرادی که تـازه مـی خواهنـد وارد بـازار کار شـوند بـه سـمت واردات کاال سـوق پیـدا مـی کننـد.

تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت مـی گوینـد در شـرایط امـروز کشـور ظرفیـت بیش ـتری ب ـرای تولی ـد پارچ ـه دارد، ول ـی ب ـرای زیرس ـاخت ه ـا و ماش ـین آالت پیشـرفته بایـد هزینـه زیـادی انجـام داد کـه حداقـل بـرآوردی ایـن دسـتگاه هـا بـه قیمتـی نزدیـک بـه 007میلیـون تومـان مـی رسـد درصورتـی کـه بـا ایـن هزینـه بـاال هـم مسـووالن حاضـر نیسـتند از تولیـد کننـده حمایـت کننـد و وام های ـی ب ـا س ـود پایی ـن و بازپرداخ ـت ک ـم در اختی ـار تولیدکنن ـدگان ق ـرار بدهنـد. و اگـر تسـهیالتی هـم در اختیـار عـده ای قـرار مـی دهنـد بـه دسـت تولیدکننـدگان واقعـی قـرار نمـی گیـرد و متأسـفانه رانـت خـواران بـه بهانـه تولی ـد تس ـهیالت س ـنگینی دریاف ـت م ـی کنن ـد.

بــه عنــوان نمونــه حیــدر فتــح اللهــی یکــی از تولیــد کننــدگان صنــف پوشـاک و لبـاس اسـت کـه بـه خاطـر افزایـش هزینـه هـای تولیـد مجبـور بـه تعطیــل کــردن تولیــدی خــود شــده اســت.

فتــح اللهــی بــا اشــاره بــه رونــد تعطیــل شــدن تولیــدی خــود گفــت: «حــدود 3 ســالی اســت کــه تولیــدی خــود را جمــع کــردم کــه علــت اصلــی آن ه ـم افزای ـش هزین ـه ه ـای تولی ـد، افزای ـش مالی ـات و س ـایر هزین ـه ه ـای جانبـی بـود کـه بـا تولیـد پوشـاک نمـی توانسـتم ایـن هزینـه هـا را جبـران کنم ب ـه همی ـن خاط ـر مجب ـور ب ـه تعطیل ـی تولی ـدی خ ـود ش ـدم.»

ایــن تولیدکننــده ادامــه داد: «بارهــا از ســوی ارگان هــای مختلــف تقاضـای کمـک هزینـه و تسـهیالت بـرای جلوگیـری از تعطیـل شـدن واحـد تولی ـدی خ ـودم ک ـردم ک ـه متأس ـفانه هی ـچ ک ـس ب ـه داد م ـا نرس ـید و مجب ـور شـدم تولیـدی خـود بـا چندیـن کارگـر را تعطیـل کنـم و در مغـازه کوچکـی بـه خیاطــی و تعمیــر لبــاس بپــردازم.»

سـید حسـین افضلـی عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس نیـز در ایـن بـاره معتقــد اســت: موانعــی بســیار زیــادی بــر ســر راه تولیــد قــرار دارد واردات کاال را شـاید بتـوان یکـی از اصلـی تریـن معضـالت و موانـع بـر سـر راه تولیـد دانس ـت چ ـرا ک ـه ای ـن واردات ت ـوان رقاب ـت از تولی ـد کنن ـدگان داخل ـی م ـا را گرفتـه اسـت و بایـد بـه ایـن موضـوع رسـیدگی شـود در حـال حاضـر هـم مـن برنامـه ای مـدون و جامـع بـرای مقابلـه بـا ایـن موضـوع نمـی بینیـم امـا بایـد فکـری بـه حـال و روز ایـن وضعیـت کـرد.

افضلــی بــا بیــان اینکــه خــام فروشــی منابــع و عــدم بهــره وری منابــع معدنــی خودمــان نیــز یکــی دیگــر از همیــن مــوارد اســت تصریــح کــرد: ورود اف ـراد غی ـر متخص ـص ب ـه بخ ـش تولی ـد ه ـم م ـی توان ـد یک ـی از همی ـن موانــع باشــد چــرا کــه هســتند افــرادی کــه تســهیالتی دریافــت کــرده انــد و صرف ـا ب ـدون هی ـچ تخصص ـی تولی ـدی را راه ان ـدازی ک ـرده ان ـد و االن بخاط ـر مشــکالت بوجــود آمــده در تولیــد خــود مانــده انــد.

ام ـا اضاف ـه برمش ـکالتی ک ـه در ب ـاال ذک ـر ش ـد طراح ـی ق ـوی و زیب ـا و ب ـه روز یکـی دیگـر از مشـکالت ایـن صنعـت اسـت کـه بـا ورود جوانـان باانگیـزه و خـوش فکـر مـی تـوان آینـده خوبـی را بـرای ایـن صنعـت متصـور شـد.

امـا در آخـر بایدگفـت کـه بـا سـرمایه گـذاری و حـذف قوانیـن بروکراتیک و بـا دادن تسـهیالت ارزان قیمـت و حمایـت تولیـد کننـده نظیـر معافیـت هـای اولیـه مالیاتـی مـی تـوان شـغلی پایـدار بـرای جوانـان خـوش فکـر و طـراح ایرانــی بــه وجــود آورد و بــا طراحــی هــای ایرانــی اســالمی و بــا هنرمنــدی طراحـان، بسـیاری از بازارهـای کشـورهای همسـایه و حتـی کشـورهای دیگـر جهـان را نیـز بـه قبضـه خـود درآورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.