جای خالی فناوری روز بر تار و پود نساجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

صنعـت نسـاجی بـه ویـژه حولـه بافــی از دیربــاز از مزیــت هــای نســبی تولیــدی آذربایجــان شــرقی بــوده اســت، بــه طــوری کــه گفتــه مــی شــود 80 درصــد حولــه مــورد نیــاز کشــور در ایــن اســتان تولیــد مــی شــود، امــا آنچــه آینــده آن را مبهـم کـرده، جـای خالـی اسـتفاده از فنــاوری هــای روز دنیاســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری تحلیلــی «میهــن صنعــت»، نقــش صنایــع در اقتصــاد کنونـی بـر هیچکـس پوشـیده نیسـت و در اقتصـاد کشـور مـا نیـز بـا وجـود منابــع عظیــم نفتــی و فرآوردههــای تولیــدی از آن، همچنــان بیــش از 20 درصــد از ســهم ارزشافــزوده تولیـد شـده بـه صنعـت تعلـق دارد.

در ایــن میــان، صنایــع تولیــد منســوجات و پوشــاک از اهمیــت ویــژهای برخوردانــد، بــه طوریکــه میتـوان اذعـان کـرد مسـیر صنعتـی شـدن کشـورهای پیشـرفته از رشـد و توسـعه صنایـع نسـاجی آنها نشـأت گرفتــه و در واقــع تولیــد منســوجات مختلــف راه را بــرای صنعتــی شــدن آنهــا همــوار کــرده اســت.

رییــس هیــأت مدیــره انجمــن تخصصــی صنایــع نســاجی اســتان آذربایجـان شـرقی با اشـاره بـه فعالیت 800 واحــد نســاجی کارخانــه ای و یکهـزار واحد کارگاهـی در این اسـتان، گفـت: اشـتغال زایـی ایـن واحدهـا 50 هــزار نفــر اســت.

ســید حســن پروینــی بــا یــادآوری اینکــه پایــه صنعــت فــرش هــم نســاجی اســت، گفــت: بــا محاســبه اشــتغال زایــی صنعــت فـرش، میـزان فرصـت هـای شـغلی در بخـش نسـاجی آذربایجان شـرقی بــه 250 هــزار نفــر مــی رســد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه 25 واحد نسـاجی اسـتان تقاضـای تسـهیالت رونــق تولیــد کــرده انــد و تــا زمــان حاضـر تسـهیالت 5 واحـد پرداخـت ش ـده اس ـت، گف ـت: 5 درص ـد س ـهم دولــت در ایــن تســهیالت قطعــی نشــده اســت و بــه نظــر مــی رســد تولیدکننــده هایــی کــه بــا مشــکل نقدینگــی مواجهنــد بایــد بــا نــرخ 23 درصــد تســهیالت دریافتــی را بازپرداخــت کننــد.

پروین ـی تس ـهیالت ب ـا ای ـن ن ـرخ بــاال را بــرای واحدهــای صنعتــی بــا ســود بــاال مناســب دانســت و گفــت: ســود ســاالنه صنعــت ســناجی بــه 20 درص ـد نم ـی رس ـد ک ـه بخواه ـد از تسـهیالت 23 درصدی اسـتفاده کند.

وی بـا بیـان اینکـه برای نوسـازی و بازس ـازی واحده ـای تولی ـدی بای ـد تســهیالت خــاص بــا بهــره پاییــن پرداخــت شــود، خاطرنشــان کــرد: واحدهایــی کــه دســت بــه نوســازی زده و از فنــاوری روز دنیــا اســتفاده مــی کننــد در زمــان حاضــر ســرپا هسـتند و مشـکالت کمتـری دارنـد.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای انجمــن نســاجی آذربایجــان شــرقی بــرای ورود دانــش روز بــه صنایـع اسـتان، گفـت: بـا همـکاری دانشــگاه هنــر و دانشــگاه بنــاب درصــدد اســتفاده از تحقیقــات علمــی در ایــن صنعــت هســتیم و بـه منظـور افزایـش مهـارت نیـروی انســانی ایــن واحدهــا بــا دانشــگاه علمــی کاربــردی همــکاری داریــم.

وی دامپینگ(صــادرات کاال بــه نــرخ کمتــر از قیمــت تمــام شــده) را در کنــار قاچــاق عمــده مشــکل صنعــت نســاجی دانســت و تشــریح ک ـرد: ش ـرکت ه ـای چین ـی پوش ـاک از مـد افتـاده خـود را بـا زیـر قیمـت تمــام شــده تولیــد بــه کشــور مــا صــادر مــی کننــد و از ایــن طریــق بیشــترین ضربــه را بــه تولیدکننــده داخلــی مــی زننــد.

وی رشــد اقتصــادی کشــور چیــن را بــه خاطــر بنــج مارکینــگ ( الگوبــرداری) دانســت و گفــت: چینــی هــا عــالوه بــر تقلیــد از صنایـع پیشـرفته دسـت بـه سـرقت اطالع ـات کش ـورهای توس ـعه یافت ـه زده و از ایـن طریـق از دانـش روز در تولیـدات خـود اسـتفاده مـی کننـد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 110 هــزار دانشــجوی چینــی در کشــور آمری ـکا تحصی ـل م ـی کنن ـد، اف ـزود: چینــی هــا صنایــع بحرانــی امریــکا را خریــداری کــرده و بــا اســتفاده از بخــش تحقیقــات و نیروهــای پژوهشــی ایــن واحدهــا فنــاوری روز را بـه کشـور خـود منتقـل مـی کننـد.

وی بـر تقویـت زنجیره آخـر تولید داخلــی تأکیــد کــرد و گفــت: بایــد از طریــق شــرکت هــای برنــد و موفــق فنــاوری روز را وارد کشــور کنیــم.

دبیــر ســتاد دانــش بنیــان و فنـاوری پیشـرفته نسـاجی در اسـتان آذربایجـان شـرقی اظهارکـرد: ما بیش از ســرمایه بــه فنــاوری نیــاز داریــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.