صنایع بروجرد در کوچه پس کوچههای مشکالت

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

عــدم ســرمایه در گــردش، کمبــود نقدینگــی، نبــود بــازار فــروش و مــواد اولیـه تاکنـون از سـوی صنایـع بـه عنـوان مهمتریـن مشـکالت گفتـه شـده امـا بـه نظـر میرسـد اقـدام اساسـی بـرای رفـع مشـکالت صنایـع و تولیـد بروجـرد صــورت نگرفتــه و صنعــت نیمــه جــان همچنــان در پیــچ و خــم مشــکالت گرفتـار شـده اسـت.

کارخانهه ـای س ـامان کاش ـی، کاش ـی ج ـم، نس ـاجی و زاگ ـرس خ ـودرو از کارخانههـای مهـم و بـزرگ بروجـرد هسـتند کـه زمانـی تولیـد و فعالیـت آنهـا زبانـزد بـود امـا طـی چندسـال اخیـر کاشـی جـم کامـال تعطیـل و همـه کارگران خـود را اخـراج کـرد، سـامان کاشـی بـا اخـراج 200 کارگـر نیمهجـان فعالیـت میکنـد، زاگـرس خـودرو بـا اخـراج 400 کارگـر تعطیـل شـد، نسـاجی بروجـرد امسـال 500 کارگـر را اخـراج و بـا نیمـی از ظرفیـت کار میکنـد.

احیــای صنایــع نیمــه تعطیــل و تعطیــل در اولویــت اجــرای سیاســت اقتصــاد مقاومتــی

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا منطقــه لرســتان، سیاســت اقتصــاد مقاومتــی فرصتــی مناســب بــرای رونــق اقتصــادی صنایــع ایــن شهرســتان بــوده و احیــای صنایــع نیمــه تعطیــل و تعطیــل بروجــرد در اولویــت اجــرای سیاســت اقتصــاد مقاومتــی اســت.

بــرای احیــای صنایــع نیمهتعطیــل و تعطیــل شهرســتان بروجــرد بایــد از نظــرات کارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادی، کشــاورزی و صنعتــی اسـتفاده کـرد. بسـیاری از کارفرمایـان از زیـر بـار تعهـدات خـود بـه کارگـران شــانه خالــی میکننــد

یکــی از کارگــران بروجــردی در گفتوگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: عقــد قراردادهـای شـغلی کوتاهمـدت بهعنـوان چالشـی بـزرگ بـرای ادامـه فعالیـت جامعـه کارگـری اسـت.

باســتانه افــزود: عقــد قراردادهــای کوتاهمــدت از یــکروزه تــا یکماهــه آنهــم خــالف قانــون کار مشــکالت جــدی بــرای کارگــران ایــن شهرســتان ایجـاد کـرده اسـت. از سـوی دیگـر نبـود کار و سـرمایه در شـهر کارگـران بیـکار شـده از واحدهـای کاری را بـه اشـتغال در مشـاغلی کـه موقـت بـوده و سـودی بــرای آنهــا نــدارد وادار میکنــد.

یکـی دیگـر از کارگـران اضافـه کـرد: نظـارت مسـتقیم دسـتگاههای ناظـر بـر عملکـرد کارخانجـات و واحدهـای کاری و حفـظ امنیـت جامعـه کارگـری از طریـق عقـد قراردادهـای رسـمی بلندمـدت میتوانـد دغدغههـای پیـش روی کارگـران را تـا حـدود زیـادی مرتفـع کنـد.

حسـین گـودرزی بیـان کـرد: بسـیاری از کارفرمایـان از زیـر بـار تعهـدات خـود بـه کارگـران همچـون پرداخـت حقـوق و بیمـه شـانه خالـی میکننـد.

وی گفــت: طــی ســالهای اخیــر مشــکالت ریــز و درشــتی گریبانگیــر صنایـع شـده و چـرخ صنایـع بـه خوبـی نمیچرخـد و روز بـه روز آمـار کارگـران اخراجــی از کارخانههــا و کارگاههــا افزایــش مییابــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.