چالش فرسودگی ماشین آالت و کمبود نقدینگی بر گلوی صنعت نساجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از نسـاجی نیـوز، اسـتاد دانشـگاه و اقتصـاددان برجسـته کشـور هـم فرسـوده بـودن ماشـین آالت و کمبـود نقدینگی را مشـکل عمـده صنایـع نسـاجی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: فعالیـت در عرصـه تولیـد فـراورده هـای نسـاجی بـه دلیـل خریـد نقـد و فـروش نسـیه سـرمایه در گردش باالیـی نیـاز دارد.

حمیـد دیهیـم بـا بیـان اینکـه بـا نـرخ بـاالی تسـهیالت بانکـی نمـی تـوان تولیـد کـرد، تنزیـل مجـدد ( نرخـی کـه بـا آن بانـک مرکـزی اوراق بهـادار بانـک هـای تجـاری را تنزیـل مـی کنـد) را تنهـا راهـکار کمـک بـه تولیـد دانسـت.

وی کـه مدیریـت یکـی از واحدهـی تولیـدی نسـاجی کشـور در شهرسـتان ســراب را هــم بــر عهــده دارد، خاطرنشــان کــرد: بانــک هــای مرکــزی در کشـورهای دیگـر اسـناد را تنزیـل کـرده و بـه روش خریـد دیـن تسـهیالت کـم به ـره م ـی دهن ـد.

دیهی ـم ب ـا بی ـان اینک ـه 50 درص ـد هزین ـه تولی ـد در کش ـور م ـا به ـره پ ـول اسـت، گفـت: مشـکل صنعـت نسـاجی و سـایر صنایـع بـاال بـودن نـرخ بهـره اسـت کـه بـا تنزیـل مجـدد حـل مـی شـود.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه در روش تنزی ـل مج ـدد بان ـک مرک ـزی از حس ـاب سـپرده قانونـی پـول مـی دهـد، گفـت: در ایـن روش بـار یارانـه ای بـه دولـت تحمیـل نمـی شـود.

ای ـن اس ـتاد دانش ـگاه ب ـا تأکی ـد ب ـر اینک ـه ن ـرخ تنزی ـل مج ـدد تنه ـا ب ـرای خریـد مـواد اولیـه بایـد اسـتفاده شـود، اظهـار کـرد: تـا زمانـی کـه تسـهیالت بانک ـی ب ـرای اه ـداف مش ـخص نباش ـد از مس ـیر خ ـود منح ـرف م ـی ش ـود.

وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر واحدهــای صنعتــی در کشــور مــا قــادر بــه بازپرداخ ـت تس ـهیالت بانک ـی نیس ـتند، گف ـت: ب ـه ای ـن ترتی ـب بان ـک طل ـب کارتــر و تولیــد بدهکارتــر مــی شــود.

دیهیــم در کنــار کاهــش نــرخ بانکــی توجــه بــه فنــاوری روز را ضــرورت واحدهــای تولیــدی دانســت و گفــت: بــا تجهیــز واحدهــای تولیــدی بــه ماشــین آالت جدیــد هزینــه تولیــد هــم کاهــش مــی یابــد.

رییــس انجمــن اقتصاددانــان کشــور در شــرایط کنونــی رویکــرد دولــت بــرای پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: بــه ویـژه واحدهایـی کـه از فنـاوری باالیـی بهـره مندنـد بـه ایـن طریـق مـی تواننـد بـه فعالیـت خـود ادامـه داده و در کنـار حفـظ اشـتغال از طریـق صـادرات بـه بهبـود اقتصـاد داخلـی کمـک کننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.