فاصله معنادار بین هزینهها و در آمدهای صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

وزی ـر نی ـرو گف ـت: فاصل ـه معن ـاداری بی ـن هزینهه ـا و در آمده ـای صنع ـت ب ـرق وج ـود دارد و ای ـن توس ـعه صنع ـت ب ـرق را ب ـا مش ـکل مواج ـه ک ـرده اس ـت.

بهگ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ایلن ـا، حمی ـد چیتچی ـان وزی ـر نی ـرو در آیی ـن افتتــاح نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــوباد (کهنــوج) کرمــان، اظهــار داشــت: در احـداث نیـروگاه شـوباد از فنـاوری خنـک کاری بهوسـیله هـوا اسـتفاده شـده، کـه باع ـث کاه ـش مص ـرف آب ب ـه می ـزان 3 لیت ـر در ثانی ـه میش ـود.

وی افــزود: در نیروگاههــای مشــابه کــه از ایــن تکنولــوژی اســتفاده نشــده اسـت، 100 لیتـر آب در ثانیـه مصـرف میشـود و ایـن امـر بـا توجـه به کمبـود آب در ایـن منطقـه سـتودنی اسـت.

وی ضمـن تقدیـر از شـرکت ماهتـاب گسـتر جهـت تأمیـن سـرمایه و شـرکت مپنـا بهدلیـل تأمیـن تجهیـزات و عملیـات اجرایـی و همچنیـن بانـک صنعـت و معـدن بابـت پذیـرش عاملیـت نیـروگاه شـوباد، گفـت: در طول سـه سـال گذشـته بـا راه انـدازی نیروگاههـای سـمنگان، گلگهـر و شـوباد در مجمـوع 1124 مـگاوات بـه ظرفیـت کل بـرق اسـتان کرمـان افـزوده شـده، در حالـی کـه ظرفیـت تولیـد بـرق ایـن اسـتان پیـش از ایـن 1420 مـگاوات بـوده اسـت.

وی اظهـار امیـدواری کـرد بـا تأمیـن گاز در منطقـه، امـکان احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبـی زرنـد آغـاز شـود.

وزیـر نیـرو در ایـن مراسـم بـه آغـاز عملیـات اجرایـی احـداث 5 هـزار مـگاوات نیـروگاه در قالـب 28 واحد نیروگاهی اشـاره کرد و اظهار داشـت: از این میـزان0022 مـگاوات بخـش بخـار و 2800 مـگاوات نیـز از صفـر راه اندازی میشـود.

وی افــزود: ایــن نیروگاههــا شــامل نیــروگاه کالسF بندرعبــاس 890( مـگاوات)، بلـوک سـیکل ترکیبـی ماکـو 110( مـگاوات)، چابهـار 160( مـگاوات)، ارومیـه (084مـگاوات)، رودشـور(063 مـگاوات)، عسـلویه (084مـگاوات)، قشـم ‪492 (2‬ مـگاوات)، جهـرم 480( مـگاوات)، غـرب مازنـداران ( 450 مگاوات)،توس 480( مـگاوات)، هریـس ( 450 مـگاوات)، کاشـان ( 5363مـگاوات)، خواهـد بـود.

وی افـزود: بـه غیـر از نیـروگاه بندرعبـاس بـه ظرفیـت 890 مـگاوات، سـایر نیروگاههـا توسـط بخـش خصوصـی احـداث میشـود کـه افتخـاری بـرای بخـش خصوصـی و صنعـت بـرق کشـور اسـت.

وزیـر نیـرو مجمـوع سـرمایهگذاری در ایـن بخـش را 11 هـزار و 380 میلیـارد توم ـان اع ـالم ک ـرد و اظه ـار امی ـدواری ک ـرد ای ـن نیروگاهه ـا ه ـر چ ـه زودت ـر وارد مـدار بـرق کشـور شـوند.

وی تصریـح کـرد: 7 مـورد از نیـروگاه هـای مذکـور بـا عاملیـت بانـک صنعـت و معـدن و یـک مـورد بانـک سـپه احـداث مـی شـوند و امیدواریـم همـکاری بیـن بخـش خصوصـی و بانکهـا ادامـه یابـد.

وزیـر نیـرو در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه صـدور مجـوز جهـت سـاخت 37 هـزار مـگاوات نیـروگاه بـرای بخـش خصوصـی اظهـار داشـت: از این میــزان تاکنــون 11 هــزار مــگاوات محقــق شــده اســت کــه بــا برنامهریزیهــای صـورت گرفتـه توسـط وزارت نیـرو همخـوان نبـوده اسـت.

وی علـت ایـن امـر را مسـایل مالـی و اقتصـادی عنـوان کـرد و افـزود: فاصلـه معنــاداری بیــن هزینههــا و در آمدهــای صنعــت بــرق وجــود دارد و همچنیــن منابـع مالـی و بـازار سـرمایه در کشـور دچـار محدودیـت هـای زیـادی اسـت.

وزیـر نیـرو تأکیـد کـرد: خوشـبختانه در طـول سـه سـال گذشـته خاموشـی بـه دلیـل محدودیـت تولیـد وجـود نداشـته اسـت کـه علـت آن اسـتفاده از تمامی ظرفیـت هـای فنـی و مدیریتـی بـوده اسـت.

چیتچیــان خاطرنشــان کــرد: در ســال 1395 حــدود 3 هــزار مــگاوات مدیریـت بـار انجـام شـده اسـت و اگـر ایـن امـر صـورت نمی گرفـت حتما در سـال بــا خاموشــی مواجــه میشــدیم.

وی گفـت: یکـی از اقدامهـای مهـم بـرای مدیریـت بـار پیـک تابسـتان سـال جـاری راهانـدازی سیسـتمهای مدیـا و +IGV بـود کـه با خنک کـردن هـوای ورودی توربیـن و تنظیـم دریچـه ورودی هـوا از ظرفیـت هـای موجود اسـتفاد میشـد.

وزی ـر نی ـرو اضاف ـه ک ـرد: در س ـال ج ـاری، ضری ـب آمادگ ـی نیروگاهه ـا 99.5 درصـد بـوده اسـت کـه در عمـر صنعـت بـرق کشـور بیسـابقه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.