گامی مهم در توسعه انرژی های نو

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

صنعــت بــرق اســتان همــدان بــا احــداث 14 مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی توانسـته گام بزرگـی در راسـتای توسـعه انـرژی هـای نـو در ایـن اسـتان بـردارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان همـدان گفـت: یـک نیـروگاه مولـد هفـت مگاواتـی در زمینـی به مسـاحت 10 هکت ـار در نزدیک ـی پلی ـس راه هم ـدان در ح ـال اح ـداث اس ـت ک ـه ب ـا هف ـت میلیـون یـورو سـرمایه گـذاری، 60 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.

حاجـی رضـا تیمـوری ادامـه داد: یـک نیـروگاه هفـت مگاواتـی نیـز در مزرعه احیایـی در 35 کیلومتـری شـهر همـدان با سـرمایه گذاری شـرکت دایسـک آلمان و مشـارکت شـرکت ایرانـی مـاد راه ابریشـم در حـال احـداث اسـت کـه تاکنـون 80 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت و هفـت میلیـون یـورو بـرای احـداث این نیـروگاه سـرمایه گذاری شـده اسـت.

وی اضافــه کــرد: 80 درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن 2 نیــروگاه، تولیــد ش ـرکت ه ـای خارج ـی اس ـت و 20 درص ـد تجهی ـزات آن از طری ـق ش ـرکت ه ـای داخل ـی تأمی ـن ش ـده اس ـت.

وی ادامـه داد: 60 هـزار پنل خورشـیدی مـورد نیاز این 2 نیروگاه خورشـیدی در حــال احــداث در اســتان همــدان هــم اکنــون وارد گمــرک بندرعبــاس شــده اسـت و سـرمایه گـذار منتظر اسـت پـس از تأییـد معافیت گمرکـی از سـوی وزارت نیـرو، نسـبت بـه ترخیـص ایـن پنـل هـا اقـدام کند.

وی تأکیـد کـرد: چنانچـه پنـل های خورشـیدی بـه موقـع ترخیص شـود تا 3 مـاه آینـده هـر 2 نیـروگاه آمـاده بهـره بـرداری مـی شـود و بـا بهـره بـرداری از این 2 نیـروگاه زمینـه اشـتغال بـرای 20 نفـر فراهم می شـود.

وی احـداث ایـن 2 نیـروگاه خورشـیدی را اقدامـی بـزرگ در راسـتای توسـعه انـرژی خورشـیدی در اسـتان همـدان برشـمرد و گفـت: تاکنـون احـداث نیـروگاه خورشـیدی در ایـن انـدازه و مقیـاس در اسـتان همـدان بـی سـابقه بـوده اسـت.

تیمـوری بـا بیـان اینکـه قـرن 12، قـرن انـرژی هـای پـاک اسـت اظهـار کـرد: بحـران انـرژی، بزرگتریـن معضلـی اسـت کـه جهـان صنعتـی بـا آن روبـرو خواهـد شـد و فنـا پذیـری سـوخت های فسـیلی، تنـوع بخشـی به منابـع انرژی، توسـعه پایــدار و ایجــاد امنیــت انــرژی و مشــکالت محیطــی ناشــی از مصــرف انــرژی فسـیلی، توجـه بیشـتر بـه انـرژی هـای نـو را مـی طلبـد.

وی بیــان کــرد: پــاک بــودن و تجدیــد پذیــر بــودن منبــع انــرژی هــای نــو همچـون انـرژی خورشـید، بـاد و انـرژی زمیـن گرمایـی، توجـه جـدی جهانیـان بــه توســعه و گســترش اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و افزایــش ســهم ان ـرژی ه ـای ن ـو در س ـبد ان ـرژی جهان ـی همگ ـی از م ـواردی اس ـت ک ـه ض ـرورت توج ـه ب ـه ان ـرژی ه ـای ن ـو را دوچن ـدان م ـی کن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.