برنامه ریزی برای استفاده از انرژی خورشیدی در البرز

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان البــرز گفــت: درصــدد هســتیم تـا در سـفر رییـس جمهـوری بـه البـرز مجـوز اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی ب ـرای اس ـتان کس ـب کنی ـم.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از شـهروند البـرز، ناصـر اسـکندری در جلسـه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان البــرز بــا اشــاره بــه اقدامــات صـورت گرفتـه در خصـوص اهـداف سـتاد افـزود: تعییـن تکلیـف انشـعابات ســاختمان هــای مشــمول مــاده 8 در دســتور کار اســت.

وی ادامــه داد: پایــش میــزان مصــرف انــرژی دســتگاه هــای اجرایــی اسـتان بـه منظـور مصـرف بهینـه انـرژی کـه یـک سـری دیتاهایـی بـرای ایـن ام ـر فراه ـم ش ـده اس ـت.

اســکندری گفــت: طــی طرحــی بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت انــرژی توسـط نیـروگاه منتظـر قائـم در شهرسـتان فردیـس و اسـتفاده از انـرژی مـازاد آن بـرای پیشـبرد طـرح هـای اقتصـادی و کشـاورزی و صنعتـی، طـرح احـداث مجتمـع گلخانـه در کنـار نیـروگاه از سـوی ایـن شـرکت بایـد ارائـه شـود.

وی افـزود: ایـن در دسـتور برنامـه هـای شـرکت بـرق البـرز نیسـت ولـی اگـر در ایـن رابطـه ابالغـی صـورت گیـرد پیگیـری مـی شـود.

ایـن مسـوول اضافـه کـرد: با همـکاری کلیـه دسـتگاه هـا اجرایی زیر سـاخت الزم را جهـت اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی را در دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان فراه ـم آورن ـد ک ـه در ای ـن راس ـتا 24 واح ـد از ای ـن ان ـرژی اس ـتفاده م ـی کنن ـد ک ـه تعـدادی مسـجد، مدرسـه و برخـی معابـر شـامل آن مـی شـوند.

وی گفــت: پیــش بینــی ایــن اســت کــه میــزان 3.5 مــگاوات انــرژی خورشـیدی در سـفر رییـس جمهـور مجـوز بگیریـم کـه در ادرات دولتـی بـه صــورت گســترده از ایــن امــکان اســتفاده شــود.

اسـکندری بـا اشـاره بـه اینکـه در قانـون تأکیـد شـده کـه همـه ادرات 10 درصـد از مصـرف انـرژی خـود کاهـش دهنـد افـزود: اسـتفاده از انـرژی هـای نویـن بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد و شـرکت بـرق بـه عنـوان مشـاور در کنـار آنهـا قـرار مـی گیـرد.

وی اضافـه کـرد: 30 میلیـارد تومـان اعتبار بـرای بهـره بـرداری از 3.5 مگاوات انـرژی خورشـیدی اسـت کـه ادارات مـی تواننـد از ایـن امـکان بهره مند شـوند.

ایـن مسـوول گفـت: در خصـوص بـرق رسـانی به سـفیدارک در سـاوجبالغ اگـر در تقسـیمات روسـتا محسـوب شـود بـرق تعلـق خواهـد گرفت.

وی بـا اشـاره بـه مصوبـه ارائـه مجـوز بـرق بـه چاه هـای سـاوجبالغ افـزود: در صـورت داشـتن پروانـه مـی تواننـد از امـکان بـرق بهـره مند شـوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.