ساخت خنک ساز جذبی خورشیدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

محققــان دانشــگاه اصفهــان بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر معاونــت علمــی ســاخت نمونــه نیمهصنعتــی خنکســاز جذبــی خورشــیدی را انجــام دادنــد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از رواب ـط عموم ـی معاون ـت علم ـی و فن ـاوری ریاســت جمهــوری، بهنــام مســتاجران، مجــری پــروژه «طراحــی و ســاخت واحــد خورشــیدی 40 کیلــووات در دمــای بــاال بــه منظــور خنکســازی» دربـاره انجـام ایـن پـروژه اظهـار کـرد: هـدف از انجام ایـن پروژه خنکسـازی بـا اسـتفاده از انـرژی حرارتـی خورشـیدی اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـران کشــوری خشــک و نیمهخشــک اســت در فصــل تابســتان انــرژی زیــادی بــرای خنکســازی اســتفاده میشــود. همچنیــن نــور خورشــید بــه میــزان زیـادی در دسـترس قـرار دارد. بنابرایـن در ایـن پـروژه در نظـر داریـم انـرژی حرارتــی خورشــید را در چیلرهــا جــذب و ذخیرهســازی کنیــم و در نهایــت بــرای خنکســازی اســتفاده کنیــم.

مســتاجران بــا بیــان ایــن کــه در چیلرهــا از ســوختهای فســیلی اســتفاده میشــود، امــا در ایــن پــروژه انــرژی خورشــیدی کــه ســوختی پــاک اســت جایگزیــن آن میشــود، ادامــه داد: حداقــل 60 درصــد مصــرف بــرق در فصــل تابســتان صــرف خنکســازی میشــود. همچنیــن مصــرف صنایــع نیــز بــرای خنکســازی مقــدار زیــادی اســت، امــا بــرای تولیــد هــر کیلــووات بــرق حداقــل چهــار کیلــووات ســوخت فســیلی مصــرف میشــود. بنابرایـن بـا تجاریسـازی طـرح ذکـر شـده میـزان قابـل توجهـی در مصـرف انــرژی صرفهجویــی رخ میدهــد. عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم و فنــاوری نویــن دانشــگاه اصفهــان همچنیــن بیــان کــرد: بــا حمایــت ســتاد توسـعه فنـاوری انرژیهـای تجدیدپذیـر معاونـت علمـی، فـاز نخسـت پـروژه بــا عنــوان جمــعآوری و ذخیرهســازی انــرژی خورشــیدی در چیلرهــای جذبــی مراحــل پایانــی را ســپری میکنــد و فــاز دوم نیــز کــه کاربــرد انــرژی جمـعآوری شـده بـرای خنکسـازی اسـت در حـال انجـام اسـت. 80 درصـد در سـاخت کالکتورهـای مربوطـه پیشـروی داشـتیم و یکـی از مزیتهـای آن ای ـن اس ـت ک ـه محدودیت ـی در ابع ـاد وج ـود ن ـدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.