امکان کاهش 20 درصدی مصرف برق در ادارات دولتی تهران

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعام ـل ش ـرکت توزی ـع نی ـروی ب ـرق ته ـران ب ـزرگ از ام ـکان کاه ـش 20 درصـدی مصـرف بـرق ادارات دولتـی این شـهر بـا اسـتفاده از انرژی خورشـیدی، کنتورهـای هوشـمند و اتوماسـیون پسـتهای ایـن ادارات خبـرداد.

بــه گــزارش عصــر، مهنــدس ســیدمحمد هاشــمی بــا اشــاره بــه میــزان مصـرف بـاالی بـرق در کشـور، همچنیـن از مـردم خواسـت در میـزان مصـرف بــرق خــود صرفهجویــی کننــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه هزینــه هــر کیلــووات بــرق گفــت: هزینــه واقعــی هــر کیلــووات بــرق بــرای وزارت نیــرو 120 تومــان تمــام میشــود کــه از ایـن مبلـغ فقـط ۵۵ تومـان آن از مـردم دریافـت میشـود و دولـت بابـت هـر کیلــووات بــرق ۵۶ تومــان یارانــه میدهــد.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تهـران بـزرگ در ادامـه از افزایـش 10 درصـدی قیمـت بـرق از اول مـرداد و رشـد94 درصـدی هزینـه انشـعاب بــرق از ابتــدای مهــر امســال خبــرداد و آن را ناشــی از باالرفتــن قیمــت تجهی ـزات ای ـن صنع ـت دانس ـت.

وی همچنیـن ضمـن تأکیـد بـر اسـتفاده از انرژیهـای تجدیدپذیـر، گفت: در حــال حاضــر از انرژیهــای بــادی، خورشــیدی و نیروگاههــای کوچــک تولیــد همزمــان بــرق و گرمــا )CHP( بــه صــورت پایلــوت در ســاختمانهای مجل ـس ش ـورای اس ـالمی، محیطزیس ـت، وزارت اقتص ـاد و برخ ـی مس ـاجد و مــدارس اســتفاده میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.