خرید تضمینی برق از نیروگاههای خورشیدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ از آمادگــی ایــن شــرکت بــه منظــور ارائــهی خدمــات بــه شــهروندان در راســتای سیاســتهای کلــی کشــور و وزارت نیــرو در توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر خبــر داد.

ســید محمــد هاشــمی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب گفــت: زمینههــای مناســب جهــت درج اطالعــات متقاضیــان ســرمایهگذاری در نیروگاههــای خورش ـیدی ب ـه منظ ـور خری ـد تضمین ـی ب ـرق از آنه ـا در وب س ـایت ش ـرکت فراهــم شــده اســت.

وی در تشــریح ایــن مطلــب افــزود: براســاس تفاهمنامــه مبادلــه شــده در اســفندماه ســال گذشــته بــا ســازمان انرژیهــای نــو (ســانا) کلیــه مشــترکان شــرکتهای توزیــع میتوانــد براســاس قــدرت قــراردادی اشــتراک خــود تــا ســقف 100 کیلــووات نســبت بــه نصــب ســلولهای خورشــیدی اقــدام کننــد و شــرکت توزیــع نیــز خریــد بــرق از ایــن منابــع را ت ـا 20 س ـال تضمی ـن ک ـرده و کلی ـه فرآینده ـای ای ـن موض ـوع در ش ـرکت توزیـع بـرق تهـران بـزرگ ایجـاد و سـعی شـده اسـت مراحـل اداری تسـریع و تســهیل شــود.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق تهـران بـزرگ بـا توجـه بـه تأثیر گسـترش انرژیهــای تجدیدپذیــر در حفــظ محیــط زیســت از ســرمایهگذاران و شــهروندان تهرانــی خواســت از ایــن ظرفیــت قانونــی اســتفاده کننــد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.