راکتوری که کربن دی اکسـید را به سوخت مایع تبدیل می کند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

در نتیجـهی سـوختی کـه مـا میسـوزانیم، کربـن دی اکسـید )CO2( آزاد شـده و میتوانـد موجـب تغییـرات آب و هـوا شـود. امـا حـاال یـک نیـروگاه برق جدیـد در کشـور فنالنـد تـالش دارد تـا بـا تبدیـل کربـن دی اکسـید به سـوخت مایـع قابـل اسـتفاده، بـا ایـن مشـکل مقابلـه کنـد. راکتـور شـیمیایی جدیـد و قابــل حملــی کــه بهتازگــی توســط مهندســان طراحــی شــده، ار انــرژی خورشــیدی بــرای تبدیــل CO2 موجــود در هــوا و هیــدروژن احیاکننــده از واکنشه ـای الکترولی ـز، ب ـه س ـوخت مای ـع اس ـتفاده خواه ـد ک ـرد.

البت ـه پی ـش از ای ـن نی ـز م ـا ش ـاهد ت ـالش محققی ـن ب ـرای تبدی ـل CO2 ب ـه متان ـول، اتان ـول و حت ـی نانوفیبره ـای کرب ـن بودهای ـم، ام ـا هیچک ـدام از آنهـا هماننـد شـرکت Ineratec بهدنبـال وارد کـردن آن بـه بـازار نبودهانـد.

محققــان بــا تبدیــل کربــن دی اکســید بــه ســوخت مایــع بهدنبــال مقابلــه بــا آلودگــی هــوا هســتند

سیســتم داخلــی ایــن راکتــور کوچــک در پــروژه ‪،Soletair Project‬ بــر اسـاس سـطوح میکروسـکوپی سـاخته شـده تـا بـا قـرار گرفتـن آن در کانتینرها، امـکان انتقـال آن وجـود داشـته باشـد. ایـن سیسـتم توسـط مؤسسـه فنـاوری کارلسـروهه Technology(ناملآ ‪)Karlsruhe Institute‬ موسـوم به KIT سـاخته شـده و توسـط شـرکت زیـر مجموعـه آن، ،Ineratec بـه صـورت اقتصـادی تولید ش ـده اس ـت؛ توس ـعهدهندگان آن معتقدن ـد ک ـه ای ـن راکت ـور ب ـر حس ـب تقاض ـا، توانایـی تولیـد گازولیـن، سـوخت دیزلـی و نفـت سـفید را خواهـد داشـت.

همچنیـن امـکان تنظیـم ایـن راکتـور بـرای تبدیـل مقادیـر متوسـطی از گاز متـان کـه توسـط سـوختهای فسـیلی و تجدیدپذیـر یـا گازهـای زبالـه و اضافـی کـه از تولیـد بیوگازهـا یـا نفـت بـه دسـت میآینـد، بـه سـوختهای مصنوعـی مایـع وجـود دارد.

دکتــر ‪Ing.tim Boltken‬ از شــرکت Ineratec در مــورد ایــن راکتــور شـیمیایی جدیـد، اینگونـه توضیـح میدهـد: “مـا قصـد عرضـه تکنولـوژی جدیــد و مــاژوالری را داریــم کــه نســبت بــه روشهــای مرســوم و گــران کارخانههــای شــیمیایی بــزرگ بــرای تبدیــل گاز بــه ســوخت مایــع، کامــال متفــاوت اســت.” همچنیــن او اشــاره کــرده کــه بــه واســطه ایــن سیســتم، امــکان بــه دســت آوردن ســوخت بــا اســتفاده از روش برداشــت از گیاهــان فاضالبهــا و یــا تولیــد انــرژی بــرای کشــاورزان ارگانیــک وجــود دارد.

در حــال حاضــر قــرار اســت در آینــده نزدیــک، یــک کارخانــه جدیــد در مرکــز تحقیقــات فنــی VTT کشــور فنالنــد کــه پیشتــر مســوولیت توسـعه سیسـتم دریافـت ذرههـای هـوا را داشـته، کار خـود را بـه صـورت رسـمی آغـاز کنـد. همچنیـن تحقیقـات در ایـن زمینـه قـرار اسـت در سـال 2017 و در دانشــگاه تکنولــوژی الپرنتــا ‪Lappeenrnta University(‬ ‪Of Technology‬ ) کــه مســوول توســعه سیســتم الکترولیــز بــرای تولیــد هیــدروژن در ایــن واکنــش اســت، ادامــه یابــد؛ محققیــن اواســط ســال 2018 میــالدی را زمــان عرضــه ایــن راکتــور بــه بــازار اعــالم کردهانــد.

تصــور میکنیــد تبدیــل کربــن دی اکســید بــه ســوخت مایــع تــا چــه انــدازه میتوانــد بــه داشــتن هوایــی پــاک کمــک کنــد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.