دو چالش اساسی در صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از « نماینــده»، پیــام باقــری در خصــوص چالـش هـای اساسـی صنعـت بـرق گفـت: صنعـت بـرق از لحـاظ درونزایـی و برونگرای ـی و دانشبنی ـان ب ـودن کام ـال منطب ـق ب ـر اه ـداف اقتص ـاد مقاومت ـی اسـت، بنابرایـن در واقـع میتوانیـم فعـل اقتصـاد مقاومتـی را در صنعـت بـرق کشـور بـه عنـوان یـک صنعـت پیـشرو صـرف کنیـم. امـروز بـا57 هـزار مـگاوات ظرفیـت تولیـد بـرق رتبـه اول در منطقـه و چهـارم در دنیـا را در اختیـار داریـم و ایـن صنعـت بـا در اختیـار داشـتن فناوریهـا و اسـتانداردهای قابـل قبـول از قابیلــت رقابتپذیــری باالیــی در عرصــه اقتصــاد برخــوردار اســت.

وی گفـت: سـهم صنعـت بـرق از ایجـاد ارزش افـزوده در کل صنعـت کشـور حـدود 14.5 درصـد اسـت کـه عـدد قابـل توجهـی بـه شـمار مـیرود و از طـرف دیگـر ۰۱ درصـد اشـتغال کشـور در صنعـت بـرق اتفـاق میافتـد و ظرفیـت بـرای افزایـش ایـن میـزان وجـود دارد.

رییـس کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکای صنعـت بـرق کشـور گفـت: در س ـال 94 نزدی ـک ب ـه 99 درص ـد ص ـادرات خدم ـات فن ـی و مهندس ـی کش ـور در صنعـت آب و بـرق اتفـاق افتـاده کـه البتـه بخـش بزرگـی از آن در صنعـت بـرق بــوده اســت. در ایــن ارتبــاط در حــال حاضــر حــدود 3 میلیــارد دالر پــروژه در دســت اجــرا در خــارج از کشــور در جریــان اســت کــه بــه بیــش از ۰۴ کشــور در قارههــای مختلــف صــادرات صــورت میگیــرد.

باقـری گفـت: صـادرات کاال و تجهیـزات صنعـت بـرق نسـبت بـه آن چیـزی کـه امـروز بـه عنـوان صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و صـادرات غیـر نفتـی اتفــاق میافتــد قابلیــت ارتقــا دارد و ظرفیــت بالقــوه در صنعــت کشــور بســیار بیـش از اینهـا اسـت. متأسـفانه در همیـن بخـش واردات کاال و تجهیـزات در این صنعـت بیشـتر از صـادرات اسـت.

میانگیـن شـاخص نسـبت دالر بـه حجـم صـادرات در صنعـت کشـور حدود یـک دالر بـه ازای هـر کیلوگـرم صـادرات اسـت، اما در صنعـت برق حـدود 8 دالر بـرای هـر کیلوگـرم اسـت. بنابرایـن صنعـت بـرق یـک صنعـت مبتنـی بـر ایجـاد ارزش اف ـزوده و ارزآور اس ـت. از ای ـنرو تأکی ـد بس ـیار زی ـادی ب ـرای ص ـادرات در ایـن بخـش وجـود دارد.

باقـری افـزود: بزرگتریـن چالـش پیـشرو بـرای ورود سـازندگان داخلـی بـه عرصـه صـادرات، بـاال بـودن قیمـت تمـام شـده اسـت. یکـی از مسـائلی کـه باید بـه آن بپردازیـم و آن را رفـع کنیـم رقابتـی کـردن قیمـت اسـت.

در واقـع ایـراد اصلـی بـه اقتصـاد ایـن صنعـت مربـوط میشـود کـه قیمـت تمـام شـده انـرژی بـرق در کشـور تقریبـا دو برابـر فـروش آن اسـت.

وی ادامـه داد: تغییـر پارادایـم در صنعـت بـرق بسـیار ضروری و حسـاس اســت چــرا کــه ایــن تغییــر پارادایــم یــا همــان الگــو بایــد هــم در بخــش خصوصـی و هـم در وزارت نیـرو اتفـاق بیفتـد تـا تولیدکننـدگان بـه معامـالت داخلـی متکـی نباشـند، ایـن تغییـر پارادایـم سـبب میشـود فعـاالن صنعـت بـا رکـود مواجـه شـوند.

رییـس کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکای صنعـت بـرق کشـور گفـت: در واقـع ایـن مسـأله کـه کارفرمـای اصلـی وزارت نیرو اسـت یکـی دیگـر از خطاهای مـا بـه شـمار مـیرود کـه بـا بـروز مشـکالتی ماننـد تأمیـن منابـع مالـی کـه هـم در زمـان تحریـم بـه نوعـی و اکنـون نیـز بـا کاهـش قیمـت نفـت بـه نـوع دیگـر بـا آن روبـهرو هسـتیم مسـأله بـه تمـام سـاختار صنعـت بـرق رسـوخ میکنـد و بـا رکـودی کـه اکنـون شـاهد آن هسـتیم روبـهرو خواهیـم شـد.

ر خدمــات فنــی و مهندســی شــرایط بهتــری نســبت بــه صــادرات کاال داریـم امـا شـرکتهای صادرکننـده خدمـات فنـی و مهندسـی بـه دلیـل قیمـت تم ـام ش ـده ب ـاالی تولی ـدات داخ ـل رغبت ـی ب ـه اس ـتفاده از ای ـن محص ـوالت در پروژههــای خارجــی ندارنــد.

وی افـزود: پیامـد دوم ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر برخـی از سـازندگان گرایــش بــه کارهــای تجــاری، بازرگانــی و واســطهگری بــا برنــد خــود پیــدا کردهانــد، یعنــی بــه جــای اینکــه وارد تولیــد شــوند کاال، قطعــات منفصلــه و کاالی ســاخته شــده را بــا برنــد خــود وارد کــرده و بــه فــروش میرســانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.