لباسی که انرژی خورشیدی را ذخیره می کند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گیزمــگ، محققــان بــه تازگــی موفــق بــه طراحــی پارچــهای شــدهاند کــه نیــرو را در خــود ذخیــره میکنــد.

بـا ظهـور فناوریهـای جدیـد تلفـن همـراه نیـاز بـه تأمیـن انـرژی آن بسـیار الزم اسـت و بایـد بـرای تأمیـن آن چـارهای اندیشـید.

چنیـن طراحـی نیـاز بـه پیشـرفتهای جدیـد در زمینـه الکترونیـک دارد و محققـان سـعی دارنـد ایـن نیـرو را در لباسهـای کاربـران ایجـاد کننـد. دانشـمندان در طراحی این ایده گامی بزرگ برداشتهاند. محققــان دانشــگاه فلوریــدا دســتگاهی طراحــی کردهانــد کــه شــبیه باتــری خودشــارژ اســت کــه انــرژی خــود را از خورشــید تأمیــن میکنــد. آنهــا ایــن عمــل را بــر روی پارچــه انجــام دادهانــد.

در داخـل ایـن پارچـه رشـتههایی از مـس نـازک، انعطافپذیـر و سـبک وجود دارد. در یـک طـرف پارچـه سـلول خورشـیدی و در طـرف دیگـر باتری قـرار دارد.

زمان ـی ک ـه ای ـن پارچ ـه در مع ـرض خورش ـید ق ـرار گی ـرد، ان ـرژی را در خــود ذخیــره و بــه داخــل باتــری هدایــت میکنــد. چگالــی انــرژی بــرای هــر ســانتیمتر مکعــب بــه میــزان 1.15 میلــی مــگاوات ســاعت و چگالــی انــرژی آن 243 میلــی وات در ســانتیمتر مکعــب اســت.

محققــان اظهــار کردنــد: اســتفاده از ایــن پارچههــا در حــال حاضــر بـرای تأمیـن انـرژی تلفنهـای همـراه و وسـایل قابـل حمـل اسـت و روزی بـرای تأمیـن انـرژی اتومبیلهـای برقـی هـم اسـتفاده خواهـد شـد.

این بررسی در مجله ‪Nature Communication‬ منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.