انرژی های تجدیدپذیر سوخت برتر در 25 سال آینده

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

آژانـس بیـن المللـی انـرژی پیشبینـی کـرد کـه انرژیهـای تجدیدپذیـر و گاز طبیعــی در 25 ســال آینــده از جملــه ســوختهای تأمیــن کننــده تقاض ـای رو ب ـه افزای ـش ان ـرژی در جه ـان خواه ـد ب ـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری انـرژی ویـس، آژانس بیـن المللی انـرژی در گـزارش سـاالنه دورنمـای انـرژی جهانـی پیشبینـی کـرد کـه بـا توجـه بـه سیاسـتها و تعهـدات بسـیاری از کشـورهایی کـه قصـد مبـارزه بـا تغییـرات جـوی دارنـد، انرژیهـای تجدیدپذیـر و گاز طبیعـی در 25 سـال آینـده جایگزین ذغالسـنگ و حتـی بخشـی از تقاضـای نفـت شـود.

ایــن آژانــس پیشبینــی کــرد: رشــد تقاضــای نفــت تــا ســال 2040 میـالدی، بـا وجـود انتظـار افزایـش 30 درصـدی تقاضـای انـرژی، کندتـر و اســتفاده از ذغالســنگ متوقــف میشــود.

بــر اســاس برآوردهــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی، مصــرف گاز در سـال 2040 میـالدی تـا 50 درصـد افزایـش خواهـد یافـت و فنآوریهـای پــاک عمدهتریــن منبــع تولیــد بــرق بــه شــمار خواهــد آمــد.

فاتـح بیـرول، مدیـر اجرایـی ایـن آژانـس در ایـن زمینـه گفـت: هیـچ تضمینــی بــرای جایگزیــن شــدن ذغالســنگ بــا انرژیهــای پــاک وجــود نــدارد و در عمــل ایــن خــط مشــی دولتهــا اســت کــه تعییــن میکنــد بـازار انـرژی بـه کجـا خواهـد رسـید.

وی ادامــه داد: انرژیهــای تجدیدپذیــر در دهههــای آینــده گام بسـیار بزرگـی رو بـه جلـو خواهـد بـود، امـا ای موضـوع بـه طـور عمـده بـه حــوزه تولیــد بــرق محــدود میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.