حمایت از شرکت های دانش بنیان اصلی مهم در صنعت

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

شــرکتهای دانشبنیــان حــوزه انرژیهــای بــادی، خورشــیدی، زیســت تــوده و زمیــن گرمایــی بــرای شــرکت در کنفرانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران توســط ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذی ـر معاون ـت علمیوفن ـاوری ریاس ـتجمهوری حمای ـت میش ـوند.

کنفرانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران توســط انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران و بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از 16 تــا 18 آذرمــاه امســال برگــزار میشــود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، در ایـن کنفرانـس شـرکتهای معتبـر حـوزه تجدیدپذیـر از کشـورهای اروپایـی و آسـیایی همچـون اسـپانیا، آلمـان، انگلیـس، دانمـارک، اتریـش، چیـن، بلژیـک و ایتالیـا شـرکت خواهنـد کـرد. بنابرایـن سـتاد توسـعه انـرژی تجدیدپذیـر در راسـتای حمایـت از شـرکتهای دانشبنیــان حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر، پررنــگ کــردن نقــش ایــن شــرکتها و اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی در توســعه ایــن صنعــت، از حضــور شــرکتهای دانــش بنیــان حــوزه انرژیهــای بــادی، خورشــیدی، زیسـتتوده و زمیـن گرمایـی در کنفرانـس بینالمللـی انرژیهـای تجدیدپذیـر ایــران حمایــت میکنــد.

بــر اســاس اعــالم روابــط عمومــی معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهـوری، شـرکتهای دانشبنیـان متقاضـی بـرای حضـور در کنفرانـس میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســتاد توســعه فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر اطالعــات الزم بــرای تمــاس بــا ســتاد را کســب کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.