خرید تضمینی برق خورشیدی از مشترکین کردستانی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کردسـتان از آمادگـی ایـن شـرکت بـرای خریـد تضمینی انـرژی خورشـیدی تولیدی مشـترکین خبـر داد.

محمدمصطفـی نجفیـان گفـت: ایـن شـرکت بـه نمایندگـی از سـازمان انرژیهــای نــو آمــاده انعقــاد قــرارداد خریــد بــا مشــترکین خانگــی متقاضــی احــداث نیروگاههــای تجدیدپذیــر اســت.

وی افــزود: حداکثــر ظرفیــت پیشبینــی شــده بــرای تولیــد انــرژی خورشـیدی از مشـترکین بـرق اسـتان 100 کیلـو وات اسـت. براسـاس ابـالغ مصوبـه وزارت نیـرو، نـرخ خریـد بـرق بـرای نیروگاههـای کمتـر از 20 کیلووات، بـرای هـر کیلـووات سـاعت انـرژی تولیـدی 8 هـزار ریـال و بـرای نیروگاههـای باالتـر از 20 کیلـو وات تـا سـقف 100 کیلـووات 7 هـزار ریـال اسـت.

مدیرعامـل شـرکت بـرق اسـتان افـزود: در سـالجاری و در دو مرحلـه 120 واحــد نیــروگاه خورشــیدی 5 کیلوواتــی بــا اســتفاده از اعتبــارات کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) بــرای مددجویــان زیرپوشــش در قالــب طــرح برکــت آفتــاب مصــوب شــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.