طراحی سقف های شیروانی خورشیدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

الـون ماسـک مدیـر عامـل شـرکت تسـال کـه در زمینـه تولیـد خودروهـا و باتــری هــای برقــی فعــال اســت بــا طراحــی ســقف هــای شــیروانی خورشــیدی دامنــه فعالیــت خــود را گســترش داده اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ای اف آر، تســال بعــد از خریــد شــرکت سـوالر سـیتی بـه فنـاوری جدیـدی دسـت یافتـه کـه از طریـق آن مـی تـوان صفحـات خورشـیدی را در قالـب سـقف پشـت بـام هـای شـیروانی طراحـی کـرد و بـر روی منـازل نصـب کـرد.

الـون ماسـک مدیـر عامـل تسـال مدعـی اسـت در آینـده از ایـن اختـراع جدید ب ـه خوب ـی اس ـتقبال م ـی ش ـود و بس ـیاری از اف ـراد ترجی ـح خواهن ـد داد ب ـه ج ـای سـقف هـای شـیروانی عـادی از ایـن سـقف هـا اسـتفاده کننـد تـا هـم انـرژی مـورد نیـاز در خانـه هـا را تأمیـن کننـد و هم در مصـرف برق عـادی صرفه جویـی نمایند.

برخـی کارشناسـان هـم نصـب سـقف هـای خورشـیدی بـه جـای پشـت بــام هــای ســنتی را تحولــی اساســی در زمینــه اســتفاده از خورشــید بــرای تأمیـن بـرق مـی داننـد. صفحـات خورشـیدی یـاد شـده از بافـت شیشـه ای خاص ـی س ـاخته ش ـده ک ـه ن ـور خورش ـید را ب ـه ب ـرق م ـورد نی ـاز ب ـرای تأمی ـن روش ـنایی خان ـه و همی ـن ط ـور خودروه ـای الکرتیک ـی مب ـدل م ـی کن ـد.

الــون ماســک مدعــی اســت هزینــه تأمیــن بــرق از ایــن طریــق یــک بیسـتم هزینـه تأمیـن بـرق بـه روش هـای سـنتی اسـت و تنـوع صفحـات خورشــیدی یــاد شــده نیــز نظــر کاربــران را تأمیــن مــی کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.