افزایش وزن و ارزش ترانزیت خارجی از گمرک آستارا

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، رســول امیــدی اظهــار کــرد: طـی 7 مـاه نخسـت سـال 1395 بالـغ بـر 166 هـزار تـن کاال بـه ارزش 602 میلیـون دالر از طریـق گمـرک آسـتارا ترانزیـت خارجـی ورودی و خروجـی ش ـده ک ـه از حی ـث وزن و ارزش، در مقایس ـه ب ـا م ـدت مش ـابه س ـال 1394 رشـد چشـمگیری داشـته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ترانزیـت خارجـی (خروجـی ) 142 هـزار تـن کاال جابجـا شـده اسـت، ادامـه داد: ارزش ایـن میـزان کاال 538 میلیـون دالر مـی باشـد کـه از لحـاظ وزن 11 درصـد و از حیـث ارزش 8 درصـد رشـد دارد.

وی بــا بیــان اینکــه لــوازم برقــی، خــودروی ســواری، مبلمــان، ماشــینآالت، لــوازم بهداشــتی، مصالــح ســاختمانی، گــچ، ســیمان، ظـرف شیشـهای، البسـه، مـواد شـیمیایی و محصـوالت کشـاورزی عمـده کاالهـای جابجـا شـده در ترانزیـت خارجـی (خروجـی ) مـی باشـد، افـزود: کاالهــای فــوق از قارههــای مختلــف جهــان بــه کشــورهای روســیه، جمهــوری آذربایجــان، گرجســتان و اکرایــن ترانزیــت شــده اســت.

امیـدی در بخـش دیگـر سـخنان خـود از میـزان جابجایـی کاال از طریـق ترانزیــت خارجــی (ورودی ) در ایــن گمــرک ســخن گفــت و خاطرنشــان کـرد: طـی ایـن مـدت 24 هـزار تـن کاال بـه ارزش 64 میلیـون دالر از مبـدأ کشـورهاي روسـیه، گرجسـتان، جمهـوری آذربایجـان و اکرایـن بـه مقصـد کشـورهای ترکیـه، عـراق و امـارات متحـده ارسـال شـده اسـت.

وی خاطرنشــان کــرد: فرآوردههــای نفتــی، لــوازم چــوب، پنبــه، الیــاف مصنوعــی، شــمش آهــن، مــس، ورق آهــن و پشــم شیشــه عمــده کاالهــای ترانزیــت شــده «ورودی » مــی باشــد.

وی تصریـح کـرد: ایـن میـزان کاالی ترانزیتـی از لحـاظ وزن 1 درصد و از حیـث ارزش 55 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته بیشـتر اسـت.

مدیـرکل گمـرک آسـتارا در بخـش پایانـی سـخنان خـود درآمـد عمومـی گمــرک آســتارا را در مــدت مذکــور، 312 میلیــارد و 413 میلیــون ریــال برشـمرد و افـزود: ایـن گمـرک در امـور بنـدری، واردات و صـادرات قطعـی، ورود و خــروج موقــت، تعاونــی مرزنشــینان، ترانزیــت داخلــی و خارجــی، کارنـه تیـر بینالمللـی، مبـدأ و مقصـد کارنـه تیـر، کاپوتـاژ، امـور مسـافری، مرجوعــی، امانتهــای پســتی و قضایــی فعالیــت مــی کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.