صنعت از رکود خارج شد

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

محمدرضــا نعمــتزاده در نشســت خبــری در حاشــیه نمایشــگاه مطبوعــات دربــاره تأثیــر بســته خــروج از رکــود دولــت در بخــش صنعــت گفــت: کاهــش صــادرات را قبــول نــدارم؛ البتــه ممکــن اســت در بخشهای ـی مانن ـد س ـیمان کاه ـش ص ـادرات داش ـته باش ـیم ک ـه البت ـه ب ـه دلیـل ناامنـی بازارهـای صادراتـی و همینطـور کاهـش قـدرت خریـد ایـن کشــورها بــه دلیــل کاهــش بهــای نفــت بــوده اســت.

وی افــزود: یکــی از بازارهــای صادراتــی مــا کشــور عــراق بــود کــه در حــال حاضــر پروژههــا در ایــن کشــور راکــد اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از انتخـاب، نعمـت زاده بـا بیـان اینکـه مـا در بخشهـای دیگـر ماننـد خـودرو افزایـش تولیـد داشـتیم، خاطرنشـان ک ـرد: ت ـا 15 آب ـان رش ـد تولی ـد خ ـودرو ب ـه 30.9 درص ـد رس ـیده و در ای ـن مـدت 753 هـزار دسـتگاه خـودرو تولیـد شـده اسـت.

او بـا تأکیـد بـر اینکـه صنعـت خـودرو بزرگتریـن گـروه صنعتـی کشـور اسـت، یادآورشـد: در حـال حاضـر بخـش زیـادی از ورقهـای فـوالدی در ایــن صنعــت بــه مصــرف میرســد؛ بــه همیــن دلیــل تولیــد ورق فــوالدی نسـبت بـه سـال گذشـته 8 درصـد رشـد داشـته اسـت.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه رشـد صـادرات محصـوالت تولیـدی کشـور، عنـوان کـرد: بخـش صنعـت بـا رشـد 8 درصـدی و بخـش معـدن بـا رشـد 30 درصـدی رو بـه رو بـوده اسـت و در مجمـوع 11 درصـد افزایــش صــادرات در ایــن دو بخــش داشــتهایم. همچنیــن در کاالهــای صنعتـی بـه غیـر از پتروشـیمی و کاالهایـی از ایـن قبیـل، رشـد صادراتـی مـا 4.2 درصـد بـوده اسـت.

او بــا ذکــر ایــن مثــال کــه صــادرات ایــران بــه کشــور عمــان 70 تــا 80 درصـد افزایـش صـادرات داشـته، خاطرنشـان کـرد: در سـه ماهـه ابتـدای امسـال، رشـد صنعـت بـه 4.2 درصـد رسـید کـه امیدواریـم ایـن رشـد تـا پایـان سـال ادامـه داشـته باشـد.

نعمــتزاده بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانجاتــی کــه در ســال گذشــته امـکان فـروش نداشـتند، در حـال حاضـر مشـکلی بـرای فـروش ندارنـد، گفــت: ایــن خبرهــا حاکــی از ایــن اســت کــه بــه ســمت رونــق در حــال حرکــت هســتیم؛ امــا نیــاز بــه تــالش بیشــتری داریــم.

او بــا تأکیــد حمایــت از ســرمایهگذار خارجــی بــه خصــوص در بخشهــای مــورد نیــاز کشــور، اظهارداشــت: ایرانخــودرو توانســت بــا یکــی از شــرکتهای اروپایــی مشــارکت 50-50 داشــته باشــد کــه ایــن مذاکــرات بــه بــاالی 61 درصــد پیشــرفت رســیده، همچنیــن دیگــر خودروســاز مــا یعنــی ســایپا هــم بــا شــرکت دیگــری بــه توافــق رســیده اســت و آنهــا هــم کار را شــروع کردهانــد.

در مجمـوع مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه اقتصـاد کشـور از حالـت رکـود بـه سـمت رونـق و گـردش در حرکـت اسـت و در ایـن راه بـه دسـتاوردهای مهمـی دسـت یافتـه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.