خودروهایی که کیفیت ندارد

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس، بــا تأکیــد براینکــه خودروهــای مــورد اســتفاده درکشــور از نــازل تریــن کیفیــت و اســتاندارد برخــوردار هسـتند،گفت:عقد هـر نـوع قـراردادی بـا خودروسـازی هـای خارجـی بایـد بـا لحــاظ پیــش شــرط هایــی همچــون انتقــال تکنولــوژی بــه کشــور باشــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری گــرو، حســن بهــرام نیــا بــا تأکیـد براینکـه خودروهـای مـورد اسـتفاده درکشـور از نـازل تریـن کیفیـت و اسـتاندارد برخـوردار هسـتند،گفت: آمـار بـاالی تصادفـات رخ داده درکشـور و ســهم بــاالی غیراســتانداردبودن خودروها،ضــرورت بازنگــری در تولیــد و واردات خــودرو را نشــان مــی دهــد.

نماینـده مـردم نهاونـد درمجلـس شـورای اسـالمی،با بیـان اینکـه عقـد قـرارداد باشـرکت هـای خودروسـازی موفـق مـی توانـد صنعـت خودروسـازی را درکشـور مـا بـا اسـتاندارهای جهانـی همسـو کنـد، تصریـح کرد:عقـد هرنوع قـراردادی بـا خودروسـازی هـای خارجـی بایـد بـا لحـاظ پیـش شـرط هایـی همچـون انتقـال تکنولـوژی بـه کشـور باشـد.

پایی ـن ب ـودن کیفی ـت خودروه ـای تولی ـد داخ ـل ب ـه نس ـبت خودروه ـای خارج ـی واقعیت ـی غیرقاب ـل ان ـکار اس ـت

وی بـا تأکیـد بـر اینکه پایین بـودن کیفیـت خودروهای تولید داخل به نسـبت خودروهـای خارجـی واقعیتـی غیرقابـل انـکار اسـت،گفت: صنعـت خودروسـازی مـا باید بـا قرارگرفتـن در مـدار اسـتاندارد تولیدات خـود را ارتقا ببخشـد.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهم،بــا اشــاره بــه ایمنــی پاییــن خودروهـای تولیـد داخل،افزود:امـروزه بـرای کسـب سـهم بیشـتر از بازارهای جهانــی خــودرو، بایــد تولیــدات باکیفیــت بــه دنیــا عرضــه کنیــم.

بهـرام نیـا بـا تأکیـد براینکـه کمیسـیون انـرژی مجلـس بارهـا در خصـوص صنعــت خــودرو و همچنیــن ســوخت مصرفــی آن هــا بــا مســووالن مربوطــه تشــکیل جلســه داده اســت،تصریح کــرد: در شــرایط فعلــی بــرای بهبــود وضعیــت خودروهــا از حیــث مصــرف ســوخت واردات ســوخت اســتاندارد گزینــه خوبــی اســت.

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی،یادآور شــد:ادامه رونــدی فعلــی در زمینــه صنعــت خودرو،کشــور را از مســیر توســعه پایــدار دور خواهــد کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.