شکایت استاندارد از 2 واحد صنعتی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تی نیـوز، مسـلم بیـات گفـت: پروانه اسـتاندارد 39 فـراورده در ایـن صنعـت، بـه دلیـل عـدم تأمیـن شـرایط اسـتاندارد ابطـال شـده اسـت.

مدی ـرکل اس ـتاندارد ته ـران ب ـا اش ـاره ب ـه انج ـام 16 ه ـزار م ـورد بازرس ـی از مراکـز تولیـد، خدمـات و عرضـه کاال در سـال جـاری از ابطـال پروانـه اسـتاندارد 39 محصـول صندلـی اداری و مبلمـان خانگـی خبـر داد.

مس ـلم بی ـات، ب ـا بی ـان اینک ـه از ابت ـدای امس ـال تاکن ـون، بازرس ـی های ـی در حـوزه تولیـد واحدهـای تولیدکننـده صندلـی اداری و مبلمـان شـده اسـت، گف ـت: پروان ـه اس ـتاندارد 39 ف ـراورده در ای ـن صنع ـت، ب ـه دلی ـل ع ـدم تأمی ـن ش ـرایط اس ـتاندارد ابط ـال ش ـده اس ـت.

وی افــزود: همچنیــن در جریــان بازرســیهای کارشناســان اســتاندارد از واحدهـای ایـن صنعـت، از دو واحـد متخلـف بـه نـام هـای “ابتـکار صنعـت” در منطقـه چهاردانگـه تهـران بـه دلیـل تولیـد بـدون مجـوز اسـتاندارد و مبلمـان راحتــی خانگــی “نیلپــر” در شــهرک صنعتــی پرنــد، بــه علــت جعــل نشــان اس ـتاندارد، ب ـه دادگاه ش ـکایت ش ـد. بــه گفتــه مدیــرکل اســتاندارد تهــران، در جریــان کمیتــه عالیــم مهرمــاه ایــن ادارهکل، پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد بـرای چهـار برنـد صندلـی اداری بـا نامهـای تجارتـی “راشـن”، “لیوتـاب”، “آرویـد” و ‪”TRUST SEAT“‬ صادر شـد.

بیـات همچنیـن بـه انجام 16 هـزار مـورد بازرسـی از مراکـز تولیـد، خدمات و عرضـه کاالهـای مشـمول اسـتاندارد اجبـاری، در هفـت ماهـه نخسـت سـال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: فعالیــت تمــام واحدهــای تحــت پوشــش اســتان تهــران، در جریــان بازرســیهای جــاری از واحدهــای تولیــدی و خدماتــی و همچنی ـن بازرس ـی از مراک ـز عرض ـه در قال ـب طاه ـا (ط ـرح اج ـرای هماهن ـگ اسـتاندارد)، زیـر ذرهبیـن اسـتاندارد قـرار دارد و در برخـورد بـا متخلفـان بـدون اغم ـاض و مس ـامحه، مطاب ـق قان ـون رفت ـار میش ـود.

وی ادامــه داد: بازرســان اســتاندارد در ایــن مــدت،51 هــزار و 735 مــورد بازرسـی از مراکـز مذکـور انجـام دادنـد و در نتیجـه آن، بیـش از 13 هـزار مـورد نمونهب ـرداری و 7500 م ـورد آزم ـون انج ـام ش ـده اس ـت.

بـه گفتـه مدیـرکل اسـتاندارد تهـران، در ایـن مـدت همچنیـن پرونـده 170 متخلـف، بـرای رسـیدگی قانونـی، بـه دادگاه ارجـاع داده شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.