معرفی 2570 واحد صنعتی کرمان به بانک ها

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

سرپرســت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: بیـش از 2 هـزار و 570 واحـد صنعتـی و تولیـدی در ایـن اسـتان بـرای دریافت 15 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه بانـک هـای عامـل معرفـی شـده انـد.

ب ـه گ ـزارش عصــر ب ـه نق ـل از ایرن ـا، مه ـدی حس ـینی ن ـژاد اف ـزود: ای ـن تسـهیالت در راسـتای کمـک بـه رونـق صنایـع کوچـک و متوسـط پرداخـت مـی شـود.

وی اضافــه کــرد : یکــی از پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی کــه در ســال جـاری در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پیگیـری مـی شـود، رونـق تولیـد در واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط و همچنیــن تکمیــل طــرح هــای بــاالی 60 درصــد پیشــرفت اســت.

سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان ادامـه داد: در همیــن خصــوص از اردیبهشــت مــاه امســال کارگــروه رونــق تولیــد ذیــل کارگـروه رفـع موانـع تولیـد اسـتان تشـکیل شـد.

حســینی نــژاد بــا اعــالم اینکــه چهــار هــزار و 550 متقاضــی از طریــق ســامانه بهیــن یــاب ثبــت نــام کردنــد بیــان کــرد :در کارگروهــی متشــکل از سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، اسـتانداری، بانـک هـا و دسـتگاه هـای متول ـی دیگ ـر بی ـش از 2 ه ـزار و 570 متقاض ـی، مصوب ـه کارگ ـروه را دریاف ـت کردن ـد و ب ـه بان ـک معرف ـی ش ـدند.

وی گفـت: از ایـن تعـداد تاکنـون نزدیـک بـه یکهـزار و 900 میلیـارد ریـال بـه بیـش از 270 واحـد صنعتـی اسـتان پرداخت شـده اسـت.

حسـینی نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه بانـک هـای اسـتان کرمـان نسـبت بـه اسـتان هـای دیگـر جایـگاه قابـل قبولـی را در میـزان پرداخـت هـا نداشـتند عن ـوان ک ـرد: بیش ـترین پرداخ ـت ه ـا مرب ـوط ب ـه بان ـک کش ـاورزی ب ـوده ک ـه نشـان از توجـه مدیـران ایـن مجموعـه بـه توسـعه اسـتان دارد.

سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان افـزود: بـا همـت بانـک هـای اسـتان بـه جایـگاه مطلوبـی در بخـش پرداخـت تسـهیالت خواهیـم رسـید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.