سالم سازی فعالیت ها با اجرای سامانه جامع امورگمرکی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

اجـرای سـامانه جامـع امـور گمرکـی در اسـتان بوشـهر از جعـل اسـناد جلوگیـری کـرده اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صداوســیما، ناظــر گمــرکات اســتان و مدیــرکل گمــرک بوشــهر گفــت: ســامانه جامــع امــور گمرکــی از پیشــرفتهترین ســامانههای کنتــرل مبــادی ورودی اســت کــه در ســالیان اخیـر در گمـرک بـه اجـرا درآمـده و موجـب سالمسـازی محیـط کسـبوکار و سادهســازی فرآیندهــای ترخیــص کاال شــده اســت.

بهنــام نــوروزی بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی ایــن ســامانه شــاهد ایجــاد یــک رویــه مشــترک در امــر تجــارت هســتیم، افــزود: زمانــی کــه اســناد بهصــورت کاغــذی در گمــرک صــادر میشــد امــکان جعــل اســناد و مهرهــای گمــرک وجــود داشــت امــا بــا الکترونیکــی شــدن فعالیتهــا زمینــه جعــل اســناد از بیــن رفتــه اســت.

وی ادامــه داد: ســامانه جامــع امــور گمرکــی بــا بهرهگیــری از آخریــن فناوریهـای اطالعـات طراحـی شـده و توانایـی ردیابـی و پیگیـری تمـام کاالهایـی را دارد کـه از گمـرک خـارج مـی شـود.

مدیــرکل گمــرک بوشــهر صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه بازرگانــان و راه انـدازی سـامانه هوشـمند بیمـه را از دیگـر مزایـای سـامانه جامـع امـور گمرکـی عنـوان کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.