حمایتتسهیالتیبانکملت از شرکت های تولیدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بانــک ملــت بــا هــدف کمــک بــه رشــد و توســعه اقتصــادی اســتان مرکــزی، اعطــای تســهیالت بــه شــرکت هــای تولیــدی ایــن اســتان را در دســتور کار جــدی خــود قــرار داده اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســبا؛ مدیریــت شــعب اســتان مرکــزی در ایـن راسـتا حـدود دو هـزار میلیـارد ریـال بـه شـرکت هـای ماشـین سـازی، عصــر پویــا، شــهرداری ســاوه، کیمیاگــران امــروز، لبنیاتــی کالبــر و شــرکت کربـن صنعـت، وابسـته بـه شـرکت آلومینیـوم ایـران تسـهیالت داده اسـت.

گشــایش حــدود 52 میلیــون دالر و 16 میلیــون یــورو اعتبــار اســنادی وارداتــی بــرای شــرکت هــای ماشــین ســازی، لبنیاتــی کالبــر و کربــن صنعـت و حـدود 1350 میلیـارد ریـال ضمانتنامـه بـرای سـه شـر کـت بـزرگ تولی ـدی، از دیگ ـر اقدام ـات بان ـک مل ـت ب ـرای حمای ـت از تولی ـد در اس ـتان مرکــزی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.