راه اندازی سکوی جدید پارس جنوبی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

ی ـک مس ـوول صنع ـت نف ـت اع ـالم ک ـرد: س ـکوی ف ـاز 21 پ ـارس جنوب ـی ب ـا ظرفیــت برداشــت روزانــه یــک میلیــارد فــوت مکعــب گاز، راه انــدازی شــد.

یـک سـکوی جدیـد پـارس جنوبی بـا ظرفیت تولیـد روزانـه یک میلیـارد فوت مکعـب گاز راه اندازی شـد

بـه گـزارش عصـر به نقـل از ایرنـا، میـدان گازی پـارس جنوبی (یا گنبد شـمالی در بخـش قطـری)، بـزرگ تریـن میـدان گازی مسـتقل جهـان اسـت کـه بـا داشـتن 34.2 تریلیــون مترمکعــب گاز اســتحصال پذیــر، حــدود 91درصــد از کل ذخایــر گازی جهـان را در خـود جـای داده اسـت. ذخیـره بخـش ایرانـی ایـن میـدان 13.3 تریلیـون مترمکعـب گاز درجـا و 19 میلیارد بشـکه میعانات گازی 9( میلیارد بشـکه قابـل برداشـت)تخمین زده می شـود.

در زم ـان تحری ـم، قط ـر ب ـه پش ـتوانه ش ـرکت ه ـای بی ـن الملل ـی توانس ـت ب ـه س ـرعت اق ـدام ب ـه برداش ـت گاز از ای ـن می ـدان کن ـد.

علیرضـا عبـادی، مجـری فازهـای 20 و 21 پـارس جنوبـی بـا تشـریح جزییات راه انـدازی سـکوی فـاز12 گفـت: مشـعل سـکوی فـاز12 پـس از باز شـدن و جریان دهـی بـه چـاه شـماره یـک روشـن شـده و بـهزودی عملیـات تولیـد و ارسـال گاز از ایـن سـکو بـه پاالیشـگاه خشـکی آغـاز می شـود.

سـکوی فاز 12، بیسـت و یکمین عرشـه میدان مشـترک پارس جنوبی اسـت کـه در شـرایط کامـال ایمـن راه انـدازی مـی شـود؛ ایـن سـکو بـا وزن 2 هـزار و 700 تـن، هشـتم مردادمـاه امسـال نصـب شـده بود.

عب ـادی عن ـوان ک ـرد: ب ـا ب ـاز ش ـدن تدریج ـی هم ـه چاهه ـای عرش ـه ف ـاز 12، روزانـه 28.3 میلیـون متـر مکعـب گاز بـه ظرفیـت برداشـت منابـع گازی از میـدان پ ـارس جنوب ـی اف ـزوده م ـی ش ـود.

وی بــا بیــان ایــن کــه گاز ســکوی فــاز 21 هفتــه نخســت آذرمــاه امســال بــه پاالیشـگاه فازهـای02 و12 ارسـال مـی شـود، از پایـان آزمایـش خطـوط لولـه دریا و خشـکی ایـن سـکو خبـرداد و گفـت: هـم اکنـون عملیات تخلیـه آب ایـن خطوط ب ـرای ورود گاز ت ـرش در جری ـان اس ـت.

درحال ـی فعالیته ـای بخ ـش فراس ـاحل فازه ـای 20 و 21 مراح ـل نهای ـی خــود را طــی مــی کنــد کــه بــه گفتــه مجــری ایــن طــرح، تکمیــل واحدهــای پاالیش ـی در پاالیش ـگاه خش ـکی نی ـز بص ـورت ج ـدی در دس ـتورکار کارفرم ـا و پیمانــکاران قــرار دارد.

بـر همیـن اسـاس عبادی عنـوان کـرد: بخـش عمـده ای از محموله شـیرهای برقـی کـه تـا پیـش از ایـن مشـمول کاالهـای تحریمـی بـوده و در راه انـدازی واحـد لختـه گیـر و ردیـف هـای دوم تـا چهـارم شـیرین سـازی نقشـی ضـروری دارنـد، پـس اجـرای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام)، خریـد دوبـاره شـده اسـت.

وی ادام ـه داد: بخش ـی از ای ـن ش ـیرها از طری ـق خط ـوط هوای ـی ب ـه س ـایت رس ـیده و بخش ـی از آنه ـا ه ـم ت ـا هفت ـه آین ـده وارد پاالیش ـگاه م ـی ش ـود.

عبــادی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن ردیــف نخســت شــیرین ســازی پاالیشـگاه فازهـای02 و12 بـا گاز تـرش فازهـای6 و7 و8 بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت، گفـت: ایـن ردیـف و ردیف دوم شـیرین سـازی، گاز ارسـالی از سـکوی12 را دریاف ـت و ف ـراوری خواهن ـد ک ـرد.

عبـادی بـا بیـان این کـه پیشـرفت پاالیشـگاه فازهـای 20 و 21 پـارس جنوبی بـه 91 درصـد رسـیده اسـت، گفـت: ردیـف هـای سـوم و چهـارم شـیرین سـازی هـم، پایـان ماههـای آذر و دی امسـال راه انـدازی مـی شـود و بـه ایـن ترتیـب همـه ردیـف هـای شـیرین سـازی ایـن فازهـا بـه طـور کامـل در سـرویس بهـره بـرداری قـرار مـی گیـرد.

می ـدان پ ـارس جنوب ـی، در عم ـق بی ـش از س ـه ه ـزار مت ـری از بس ـتر خلی ـج فـارس و در محوطـه ای بـه وسـعت 9هـزارو 700 کیلومتـر مربـع واقـع شـده اسـت.

حـدود سـه هـزارو 700 کیلومتـر مربـع از ایـن میـدان مشـترک، در آب هـای سـرزمینی ایـران و حـدود شـش هـزار کیلومتـر مربـع از آن در آب هـای قطـر واقـع شـده اسـت.

میـدان گازی پـارس جنوبـی، حـدود 50 درصـد ذخایـر گازی ایران را تشـکیل م ـی ده ـد. ب ـرآورد م ـی ش ـود ک ـه س ـهم ایران ـی پ ـارس جنوب ـی ح ـدود 8 درص ـد از ذخایـر گازی جهـان را در خـود جـای داده اسـت. ذخیـره بخـش ایرانـی این میدان 13.3 تریلیـون مترمکعـب گاز درجا و 19 میلیارد بشـکه میعانـات گازی 9( میلیارد بشـکه قابل برداشـت)تخمین زده می شـود. میـدان گازی پـارس جنوبـی، در501 کیلومتری سـواحل ایـران قـرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.