حرکت به سوی پیشرفت با قراردادهای جدید نفتی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

تحلیلگــر مؤسســه مطالعــات انــرژی مدیترانــه گفــت: اگرچــه رســمیت یافتــن قراردادهــا بارهــا بــه تعویــق افتــاد امــا الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی امیــد را بــرای ورود ســرمایهها بــه ســمت صنعــت نفــت و گاز ایــران افزایــش داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از اکـو فـارس، صحبـت کاربـوز، مدیـر دپارتمـان هیدروکربــن مؤسســه مطالعــات انــرژی مدیترانــه در پاریــس گفــت: اینکــه ایـران چـه مقـدار نفـت و گاز و در چـه فاصلـه زمانـی مـی توانـد وارد بـازار کنـد همچنـان موضوعـی بحـث برانگیـز اسـت، امـا شـکی نیسـت کـه در درازمـدت، ایـران بـه جایـگاه مطلـوب خـود در بازارهـای جهانـی نفـت و گاز مـی رسـد.

وی افـزود: بـدون شـک ایـران در بلندمـدت جایـگاه مطلـوب خـود را در بـازار نفـت و گاز بـه دسـت مـی آورد.

ایـن کارشـناس حـوزه انـرژی بـه پاییـن آمـدن قیمـت نفـت اشـاره کـرد و گفـت: زمانـی کـه محمولـه هـای جدیـد نفـت خـام ایـران وارد بـازار شـد، بـازار مـازاد عرضـه داشـت و امـکان جـذب نفـت ایـران ضعیـف بـود.

وی گفـت: اگرچـه تأییـد نهایـی الگـوی جدیـد قراردادهـای نفتـی ایـران بارهــا بــه تعویــق افتــاد امــا قراردادهــای جدیــد نفتــی امیــد بــرای جریــان یافتــن ســرمایه گــزاری بــه ســمت بخــش نفــت و گاز ایــران را بیشــتر کــرد.

مدیـر دپارتمـان هیدروکربـن مؤسسـه مطالعـات انـرژی مدیترانـه افـزود: شـرکت هـای بیـن المللـی نفـت و گاز عالقهمنـد و مشـتاق سـرمایه گـذاری در بخـش نفـت و گاز ایـران هسـتند.

وی در عیـن حـال گفـت: ایـن تصـور کـه شـرکت های بیـن المللـی بالفاصله بـه سـمت بخـش نفـت و گاز و ایـران حرکـت می کنند، اشـتباه اسـت.

کاربـوز تصریـح کـرد: مـاورای هـر چیـز، شـرکت هـای بیـن المللـی زمانـی بــرای پروژههــا هزینــه مــی کننــد کــه ســودآوری مطلــوب و فضــای ســرمایه گـذاری جذابـی بـرای آنهـا قابـل پیـش بینـی باشـد.

وی، الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی را بــرای جــذب ســرمایه و فنــاوری ازســوی ایــران ضــروری دانســت و خواســتار بهبــود نظــام مالــی و بانکـی، سـازگار شـدن ایـن سـاختار بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی و کاهـش دیوانســاالری بــه عنــوان موانــع توســعه بخــش نفــت و گاز ایــران شــد.

ایـن کارشـناس حـوزه انـرژی توصیـه کـرد: ایـران بـرای منعطـف کـردن و تنـوع بخشـی بـه منابـع درآمـدی خـود تـالش کنـد تـا تحـت تأثیـر تکانههـای قیمـت نفـت و گاز قـرار نگیـرد.

وی بـه تحریـم هـای ایـران و تحـوالت ژئوپولیتیـک در عرصـه بیـن الملـل اشــاره کــرد و گفــت: فرصتهــای تجــاری ایــران بزرگتــر از آن هســتند کــه بتـوان آنهـا را انـکار کـرد.

کاربـوز افـزود: شـکی نیسـت کـه ایـران در دهـه هـای آینـده پـروژه هـای چنـد میلیـارد دالری را در حـوزه انـرژی تجریـه خواهـد کـرد.

وی معتقــد اســت: دوره پســاتحریم دوره آزمــون اســت، ایــران در بلندمــدت بــه طــور قطــع بــه مرکــز تجــارت منطقــه بــدل خواهــد شــد زیــرا بخـش زیـادی از بـی اعتمـادی بیـن المللـی بـه ایـران از میـان خواهـد رفـت.

ایـن کارشـناس حـوزه انـرژی همصدایـی مقامهـای ایرانـی را بسـیار مهـم دانســت و گفــت: مقامهــای ایرانــی بایــد همصــدا باشــند زیــرا چندصدایــی سـبب ایجـاد احسـاس منفـی در بـازار و سـرمایه گـذاران مـی شـود.

کاربـوز، شـناخت ضعیـف تاجـران و شـرکت هـای بیـن المللـی از ایـران و فرهنـگ ایرانـی را نیـز یـادآور شـد و گفـت: مقامهـا و دسـتگاههای دولتـی ایـران بایـد بـه تاجـران و شـرکتهای بیـن المللـی دربـاره نحـوه فعالیتهـا آنهـا در ایـران خدماتـی را از جملـه در زمینـه فرهنـگ و سـنتهایی ایرانـی و نحـوه اندیشـیدن ایرانـی هـا بـه آنهـا ارائـه دهنـد.

وی، دوره پســاتحریم را آزمونــی بــرای ارزیابــی موفقیــت دیپلماســی ایــران در حــوزه انــرژی دانســت و افــزود: دوره پســاتحریم فرصتهایــی را بــرای شــرکتهای ایرانــی بــه منظــور توســعه تجــارت خارجــی بهویــژه در کشـورهایی کـه بـرای ایـران اهمیـت راهبـردی دارنـد، ایجـاد خواهـد کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.