ترافیک غول های نفت جهان در تهران

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

پـس از آنکـه توتـال بـا ایـران وارد قـراردادی جـدی در حـوزه نفـت و گاز شـد، اکنـون نماینـدگان چند شـرکت روس ـی راه ـی ای ـران ش ـدند ت ـا ج ـای پــای خــود را در ایــن صنعــت ایــران محکــم کنند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از صبحانــه، روســیه در صنعــت نفــت دنیــا شــرکتهای بزرگــی ماننــد لــوک اویــل، گازپــروم، تــات نفــت، زاروبــژ نفــت و روس نفــت دارد کــه بعــد از اجرایــی شــدن برجــام راهــی ایــران شــدند تــا بتواننــد از فرصــت پیــش آمــده اســتفاده کننــد. بــر همیــن اســاس در چنــد روز گذشــته نیــز نماینــدگان برخــی شــرکتهای روس ب ـه ته ـران آمدن ـد ت ـا ع ـالوه ب ـر مذاکــرات بــا مقامــات ایرانــی، از کــم و کیــف قراردادهــای جدیــد نفتــی و نحـوه ورود بـه پروژههـای نفتـی ایران باخبــر شــوند.

در واقــع روسهــا کــه بــا اعمــال تحریمهــا نفــت ایــران را ماننــد بســیاری از شــرکتهای بــزرگ نفتــی جهــان تــرک کــرده بودنــد، اکنــون ســودای بازگشــت را در ســر دارنــد. در ایــن شــرایط، ایــران نیــز بــه ســرمایهگذاری و تکنولوژیهــای جدیــد نیازمنــد اســت تــا بتوانــد عقبماندگــی ســالهای پیــش خــود را جبـران کنـد بـه همیـن دلیـل تمایل دارد بــا شــرکتهای چینــی، روســی و اروپایــی وارد مذاکــره شــود تــا بــا اطمینـان بیشـتری تـوان برنامهریـزی داشـته باشـد. یکـی از مـواردی کـه در قراردادهـای جدیـد بسـیار مهـم بـوده و همـواره بـر آن تأکیـد شـده، افزایـش ضری ـب بازیاف ـت نف ـت اس ـت. اکن ـون ضریــب برداشــت نفــت در میادیــن ایــران پاییــن اســت و حتــی افزایــش ی ـک درص ـدی ای ـن ضری ـب میتوان ـد درآم ـد باالی ـی را نصی ـب کش ـور کن ـد.

از همیــن رو در مذاکــرات بــا شــرکتهای خارجــی یکــی از مــوارد مــورد بحــث افزایــش ایــن ضریــب در میدانهــای نفتــی اســت. در ایــن زمینـه معـاون مدیرعامل شـرکت ملی نفـت ایران در امور توسـعه و مهندسـی بــا اشــاره بــه تشــریح جزییــات مــدل جدیـد قـراردادی صنعـت نفـت بـرای شــرکتهای روســی گفــت کــه ایــن شــرکتها در زمینــه تکنولوژیهــای ازدیـاد برداشـت، رشـد قابـل توجهـی داشــتهاند و برگــزاری کارگاه آموزشــی قراردادهــا بــه گســترش همکاریهــا کمــک میکنــد.

در همیــن راســتا غالمرضــا منوچهـری در حاشـیه برگـزاری کارگاه بررس ـی ابعاد مدل جدی ـد قراردادهای نفتـی کـه بـا حضـور نماینـدگان چنـد شــرکت روســی برگــزار شــد، گفــت: پــس از اظهــار تمایــل شــرکتهای روسـی بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ابعـاد مــدل جدیــد قراردادهــای باالدســتی صنعـت نفـت، یـک هیـأت 53نفـره به نمایندگ ـی از چن ـد ش ـرکت مه ـم ای ـن کشــور بــرای حضــور در یــک کارگاه آموزشــی بــه ایــران ســفر کردنــد.

او بــا بیــان اینکــه برگــزاری دورههــای آموزشــی اینچنینــی باعـث افزایـش تعامـل و نـگاه جدیتر آنهــا بــه بــازار ایــران میشــود، افـزود: روسـیه بـه عنـوان یـک کشـور قدرتمنـد و همکار اسـتراتژیک ایران و کشـوری کـه روزانـه بالغ بـر 10 میلیون بشـکه نفـت تولیـد میکنـد، در زمینه تکنولــوژی IOR و EOR رشــد بســیار خوبـی داشـته اسـت و ایـن شـرکتها قابلیته ـای فراوان ـی ب ـرای هم ـکاری بــا ایــران دارنــد.

ایـن مقـام مسـوول بـا اشـاره بـه اینکــه بــا برخــی از ایــن شــرکتها ماننــد لــوک اویــل، زاروبــژ نفــت و تــات نفــت، تفاهمنامــه )MOU( امضــا شــده اســت و امیدواریــم بــه زودی بــه قــرارداد نهایــی برســیم، بیــان کــرد: برگــزاری ایــن دورههــا باعــث میشــود نقطــه نظــرات آنهــا شـنیده و دیدگاههـا نیـز در قراردادها لحــاظ شــود. بــه نظــر میرســد بــا وجــود نتایــج انتخابــات آمریــکا و موضـع گیـری رییسجمهـور جدیـد ایـن کشـور در خصـوص همـکاری بـا ایـران، سـایر کشـورها بـدون نگرانـی بــه فکــر همکاریهــای گســترده و بلندمــدت بــا ایــران هســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.