همکاری ایران در حوزه تجارت نفت و گاز با مجارستان

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: ایــران میتوانــد در زمینــه تولیــد و سـرمایه گـذاری مشـترک سـاخت و فـروش اتوبـوس در ایران و منطقـه، محصوالت پتروشـیمی، تجـارت نفـت و گاز و سـرمایه گـذاری در حوزههـای مختلـف صنعت با مجارس ـتان هم ـکاری کند.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ش ـانا، عل ـی طی ـب نی ـا، وزی ـر ام ـور اقتص ـادی و دارایـی، در دیـدار بـا السـلو کـوور، رییـس مجلس ملـی مجارسـتان، با ابـراز نگرانی از کاهـش سـطح همـکاری اقتصـادی 2 کشـور گفـت: ظرفیتهـا و پتانسـیلهای زیـادی بـرای همـکاری بیـن2 کشـور وجـود دارد و اجـرای سـند همـکاری میتواند کمـک مؤثـری در ایـن زمینـه باشـد، بخـش خصوصـی و شـرکتهای 2 کشـور ایـن همکاریهـا را عملـی کننـد و دولتهـا بایـد زمینـه الزم را فراهـم کننـد.

وی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی خواســت موافقتنامــه همکاریهــای اقتصــادی و الیحــه اجتنــاب از اخــذ مالیــات مضاعــف را بــرای تس ـهیل در رواب ـط اقتص ـادی ای ـران و مجارس ـتان هرچ ـه زودت ـر در مجل ـس ب ـه تصویــب برســانند.

طیــب نیــا در خصــوص زمینههــای همــکاری 2 کشــور تصریــح کــرد: ایــران میتوانـد در زمینـه تولیـد و سـرمایه گـذاری مشـترک سـاخت و فـروش اتوبـوس در ایـران و منطقـه، محصـوالت پتروشـیمی، تجـارت نفـت و گاز و سـرمایه گـذاری در حوزههـای مختلـف صنعـت بـا مجارسـتان همـکاری کنـد.

السـلو کـوور، رییـس مجلس ملـی مجارسـتان نیـز در این دیـدار برجـام را یک پیشـرفت بـرای ورود دوبـاره ایـران بـه جریانـات سیاسـی و اقتصـادی دنیـا خوانـد و گفـت: ایـن امـر میتوانـد نقطـه عطفـی بـرای تحکیـم و بازسـازی دوبـاره روابـط ایـران و مجارسـتان باشـد.

وی بـا اشـاره بـه دیـدار خـود بـا رییس مجلس شـورای اسـالمی ایـران، افـزود: ریی ـس مجل ـس ای ـران ق ـول داد ب ـه زودی س ـند هم ـکاری اقتص ـادی 2 کش ـور ب ـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی برسـد.

السـلو کـوور، همچنیـن از قـرارداد شـرکت نفـت مجارسـتان بـا شـرکت نفـت ایـران بـرای خریـد 140 هـزار تـن نفـت خبـر داد و تصریـح کـرد: موفقیـت در ایـن امـر یـک موضـوع سیاسـی نیسـت.

ریی ـس مجل ـس مل ـی مجارس ـتان پی ـش از ای ـن، دی ـداری ب ـا دکت ـر روحان ـی داشــت. رییــس جمهــوری در ایــن دیــدار بــه قراردادهــای ایــران و بســیاری از کشـورهای جهـان و از جملـه کشـورهای اروپایـی در دوره پسـابرجام اشـاره کـرد و اظهارداشـت: بسـیاری از ایـن قراردادها عملیاتی شـده و سـرمایه گذاران و شـرکت ه ـای مجارس ـتانی نی ـز م ـی توانن ـد از فض ـای کنون ـی ب ـرای توس ـعه هم ـکاری ه ـا اسـتفاده کننـد.

روحانـی بـا تأکیـد بـر ضـرورت اجـرای سـریع توافقـات میـان دو کشـور بویـژه اسـناد همـکاری کـه در جریـان سـفر سـال گذشـته نخسـت وزیـر مجارسـتان بـه تهـران امضـا شـد، گفـت: بایـد از همـه تـوان خـود بـرای اجـرای طـرح هایـی کـه به نفـع دو ملـت و دو دولـت اسـت، بهـره بگیریـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.