طرح توسعه یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فناورانه

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

اســتخراج و تولیــد صیانتــی و حداکثــری نفــت و گاز کــه از اهــداف اصلــی در صنعــت باالدســتی نفــت بــه شــمار مــی آیــد، در دهــه اخیــر بــه فناوریهــای پیشــرفته نیــاز دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از شـانا، اهمیـت فنـاوری در بخـش باالدسـتی نفـت بـه دلیـل افزایـش ضریـب بازیافـت اسـت زیـرا فنـاوری، ریسـک اسـتخراج و زمـان مــورد نیــاز بــرای حفــر چــاه را کاهــش میدهــد و از طرفــی بخــش عمــده ارزش افـزودۀ صنعـت نفـت و گاز در بخـش باالدسـتی نهفتـه اسـت.

یکـی از مهمتریـن اهـداف در بخـش باالدسـتی صنعـت نفـت، ارائـه طرحـی جامـع بـرای توسـعه میـدان بـا بیشـترین میـزان برداشـت اسـت کـه بـرای تحقـق ای ـن ه ـدف، اس ـتفاده از راهبرده ـای فن ـاوری و همچنی ـن فناوریه ـای نوی ـن در ط ـرح توس ـعه میدانه ـا، نق ـش و اهمی ـت ویژه ـای دارد.

از ایــنرو، نقــش فنــاوری، بهرهبــرداری از فناوریهــای جدیــد و توســعه فنـاروی در ایـن زمینـه بسـیار اهمیـت دارد کـه بـا توجـه بـه منابـع محـدود، تدوین اولویتهــای راهبــردی در حــوزۀ فنــاوری بــرای توســعۀ صنعــت نفــت کــه بــه اسـتفاده بهتـر و مؤثرتـر از ایـن منابـع منجـر شـود، بـه یکـی از ضرورتهـای بخش باالدس ـتی نف ـت ب ـدل ش ـده اس ـت.

پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز در پــی اهــداف پژوهشــی خــود و بــا تکیــه چالشهـای فنـاوری در بخش کالن باالدسـتی صنعت نفـت و راهبردهـای فناوری مربـوط بـه توسـعۀ یـک میـدان نفتـی « طـرح توسـعه یـک میـدان نفتی مبتنـی بر راهبـرد فناورانـه» را اسـتخراج و پیشـنهاد کـرده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.