شرکت ملی صادرات گاز ایران در آستانه انحالل

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بـه گـزارش عصر به نقـل از ایسـنا، درحالی که پس از انتشـار خبر بازنشسـتگی علیرضــا کاملــی، شــرکت ملــی صــادرات گاز همچنــان بــدون مدیــر عامــل اداره میشـود، اکنـون برخـی خبرهـا حاکـی از آن اسـت کـه وزارت نفـت قصـد دارد ایـن شـرکت را کال منحـل کنـد.

اوایـل مهرمـاه بـود کـه علیرضا کاملـی، مدیرعامل شـرکت ملـی صـادرات گاز از بازنشسـتگی اش خبـر داد و در حالـی کـه به گفته کاملـی قرار بـود مدیرعامل جدید اواخـر همـان هفتـه و تـا تاریـخ01 مهرمـاه تعیین شـود، اکنون با گذشـت حـدود دو مـاه، این شـرکت همچنـان بـدون مدیرعامـل اداره می شـود.

پـس از گذشـت حـدود دو مـاه و بـا وجـود اینکـه همـواره مسـووالن از انتخـاب قریـب الوقـوع مدیرعامـل جدیـد خبـر میدادند، امـا اکنون شـنیدهها حاکـی از این اسـت کـه وزارت نفـت قصـد دارد شـرکت ملـی صـادرات گاز را منحـل کنـد.

یـک مقـام آگاه درایـن مـورد گفـت: قصـد انحـالل شـرکت ملـی صـادرات گاز وجـود دارد، بـه همیـن دلیـل مدیرعامـل جدید معرفی نشـده اسـت، امـا از آنجایی کـه در مـاه هـای آخـر دولـت قـرار داریـم، فعـال دسـت نگـه داشـته انـد.

شـنیده شـده کـه قـرار اسـت این شـرکت بـه دو قسـمت تبدیل شـود و بخشـی از آن در زیـر مجموعـه شـرکت ملـی نفـت و بخشـی دیگـر در زیـر مجموعـه شـرکت ملـی گاز قـرار بگیرد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش هنـوز نامـه ای رسـمی مبنـی بـر انحـالل شـرکت ملـی صـادرات گاز ایـران بـه ایـن شـرکت ارسـال نشـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.