خام فروشی روی شیب منفی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

خامفروشــی ایــن روزهــا کلیــدواژه مشــکالت اقتصــادی ایــران شــده و سیاسـتگذاران اقتصـادی در دولـت یازدهـم هـم از ابتـدای سکانداریشـان تـالش کردنـد تـا مقابـل ایـن پدیـده ایسـتادگی کننـد.

بــا اینکــه خامفروشــی در بســیاری از محصــوالت بــه چشــم میخــورد امــا بهراحتــی میتــوان اذعــان کــرد کــه خامفروشــی در محصــوالت صنایــع نفـت و پتروشـیمی بیشـترین آسـیب اقتصـادی را بـه کشـور میزنـد. بـر ایـن اسـاس، یکـی از نیازهایـی کـه وجـود دارد شناسـایی راهکارهایـی اسـت کـه بایــد در صنعــت نفــت و پتروشــیمی آنهــا را جســتوجو کــرد تــا بــا اجرایــی کـردن آنهـا بتـوان آسـیبهای ایـن پدیـده را بـه اقتصـاد ایـران کاهـش داد. خامفروشــی در محصــوالت نفتــی بــه دو عرصــه مربــوط میشــود؛ نخســت فــروش نفــت خــام و دوم خامفروشــی محصــوالت پتروشــیمی. بــا اینکــه محصـوالت پتروشـیمی حاصـل انجـام فرآیندهایـی بـر نفـت خـام اسـت امـا بر اسـاس آنکـه ایـن محصـوالت در صنایـع بسـیار زیـادی کاربـرد دارد، امـروزه فــروش محصــوالت پتروشــیمی را نیــز نوعــی خامفروشــی میتــوان نامیــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صمـت، شـرکت شـهرکهای صنعتی اسـتان فـارس بـا هـدف جلوگیـری از خامفروشـی و کاهـش هزینههـای حملونقـل بــرای تولیدکننــدگان در منطقــهای بــه نــام «المــرد» دســت بــه احــداث شـهرک صنعتـی - تخصصـی صنایـع انرژیبـر زده اسـت. آنچـه در جانمایـی ایـن شـهرک هـزار هکتـاری اهمیـت دارد دسترسـی بـه میدانهـای نفتـی، قطبهــای پتروشــیمی و مرکــز کشــور اســت. بــر ایــن اســاس، هزینههــای حملونقـل بـرای واحدهـای صنعتـی تـا حـد قابـل توجهـی کاهـش مییابـد. البتـه بـا اینکـه تمـام زیرسـاختهای مـورد نیـاز تولیـد در شـهرک صنعتـی صنای ـع انرژیب ـر تأمی ـن ش ـده ام ـا هن ـوز اس ـتقبالی ب ـرای س ـرمایهگذاری در ای ـن ش ـهرک نش ـده اس ـت. ای ـن روزنام ـه در ادام ـه ای ـن گ ـزارش ب ـه بررس ـی مشـکالت ناشـی از خامفروشـی بـر اقتصـاد، راهکاریهـای جلوگیـری از آن و وضعیـت کنونـی شـهرک صنعتـی فـارس پرداختـه اسـت.

بیـژن نامـدار زنگنـه، وزیـر نفـت چندیپیـش بـا اشـاره بـه اینکـه دسـتکم یـک میلیـون بشـکه ظرفیـت پاالیشـی ایـران بایـد در سـالهای آینده بـاال برود تـا بتـوان جلـوی خامفروشـی نفـت را گرفـت گفـت: «از میانـه دهـه 70 تـا میانـه دهـه 80 سـرمایهگذاری عظیمـی در صنعـت نفـت شـد کـه بـه اعتـراف کسـانی کــه از بیــرون صنعــت نفــت بــه ایــن موضــوع نــگاه میکردنــد، دوران طالیــی بـرای صنعـت نفـت بـود. بایـد درنظـر داشـت کـه ارزش تولیـدات صنعـت نفـت بســیار بــاال اســت. بــرای مثــال، ارزش تولیــدات یــک ســکوی کوچــک نفتــی روزانـه حـدود 10 میلیـون دالر اسـت، کمتـر کارخانـهای را میتـوان پیـدا کـرد کـه روزی01 میلیـون دالر تولیـد داشـته باشـد. »

وی افــزود: «درواقــع، ایــن رقــم تولیــد خالصــی اســت کــه بــه اقتصــاد کشـور تزریـق میشـود و در زندگـی مـردم اثـر میگـذارد و اگـر قطـع شـود یـا آس ـیبی ببین ـد، ب ـه زندگ ـی م ـردم و اقتص ـاد کش ـور آس ـیب میرس ـد. »

زنگنــه افــزود: 200« دکل عــراق در مــرز ایــران در میــدان مشــترک کار میکنـد و در ایـران تنهـا 20 دکل در حـال کار کـردن اسـت کـه ایـن مسـئله مایـه سـرافکندگی اسـت. ایـران بـرای جلوگیـری از خامفروشـی بایـد روزانـه 700 هــزار بشــکه در میدانهــای مشــترک بــا عــراق تولیــد کنــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن رقــم الزم نیســت 10 ســال صبــر کنیــم بلکــه 2 تــا 3 ســال زمـان کافـی اسـت. »

وزیـر نفـت بـا تأکیـد بـر افزایـش ظرفیـت پاالیـش نفـت گفـت: «دسـتکم یـک میلیـون بشـکه ظرفیـت پاالیشـی ایـران بایـد در سـالهای آینـده بـاال بـرود تـا بتـوان جلـوی خامفروشـی نفـت را گرفـت کـه همـه ایـن مسـائل بـه صـورت جداگانـه در سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی کـه رهبـر معظـم انقـالب ابـالغ کردنـد، آمـده اسـت. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.