اما و اگرها در اجرای طرح توسعه پتروشیمی2 خراسان شمالی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بـه گـزارش عصـر به نقـل از صـدای صنعـت، کلنـگ آغـاز عملیـات اجرایی طـرح پتروشـیمی 2 از سـوی رییـس جمهـوری در سـفر اسـتانی دولـت و تدبیر خـرداد مـاه پارسـال بـه اسـتان خراسـان شـمالی زده شـد امـا، پـس از گذشـت ح ـدود 18 م ـاه ادام ـه عملی ـات اجرای ـی آن ب ـه عل ـل مختل ـف از جمل ـه نح ـوه تأمیـن آب بـا توجـه بـه دوره خشکسـالی همچنـان متوقـف مانـده اسـت.

مســووالن خراســان شــمالی تاکنــون، بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح بـزرگ اقتصـادی تـالش هـای زیـادی انجـام داده انـد و بتازگـی اسـتاندار ایـن اسـتان 936 هـزار نفـری گفتـه اسـت کـه رییـس جمهـوری بـر شـتاب بخشـی آغـاز عملیـات اجرایـی آن تأکیـد کـرده اسـت.

ش ـمار زی ـادی از مس ـووالن و فع ـاالن ح ـوزه اقتص ـادی اس ـتان خراس ـان شـمالی بـر اهمیـت ایـن طـرح و شـتاب بخشـی آن تأکیـد مـی کننـد و آن هـا اعـالم مـی کننـد کـه فاینـاس ایـن طـرح شـرکت ژاپنـی اسـت، بنابرایـن هیـچ بـار مالـی بـر دوش دولـت نـدارد.

کارشناسـان حـوزه اقتصـادی خراسـان شـمالی هـم مـی گوینـد: مجتمع فعلـی پتروشـیمی خراسـان ظرفیـت محـدودی دارد و راهـی جـزء نوسـازی و توســعه ندارد.

اسـتاندار خراسـان شـمالی بـا بیـان اینکـه طـرح توسـعه پتروشـیمی2 یـا "جـی تـی پـی پـی" ( )GTPP ایـن اسـتان اجرایـی خواهـد شـد گفـت: رییـس جمهـوری بـر شـتاب بخشـی اجـرای ایـن طـرح تأکیـد دارد.

محمدرضــا صالحــی در نشســت شــورای اداری کــه بــا حضــور وزیــر اطالعــات برگــزار شــد، اظهــار کــرد: رییــس جمهــوری پیگیــر ایــن طــرح بــزرگ صنعتــی بــرای اجــرا اســت.

اســتاندار خراســان شــمالی افــزود: در نشســتی کــه بــا حضــور رییــس جمهــوری در تهــران برگــزار شــد بــر اجــرای ایــن طــرح کــه تاکنــون 2ســال معطــل مانــده تأکیــد شــد.

وی اجـرای ایـن طـرح را توقـع مـردم ایـن خطـه دانسـت و گفـت: خوراک گاز ایــن طــرح تأمیــن شــده، وزرات نیــرو تأمیــن آب مــورد نیــاز را تضمیــن کــرده و بانــک نیــز بــرای تســهیالت اعــالم آمادگــی کــرده اســت و هیــچ بــار مالـی بـرای دولـت نخواهـد داشـت.

وی اظهـار کـرد: هـم اکنـون تنهـا در خصـوص انتقـال آب و تصفیـه آب اختـالف کوچکـی وجـود دارد کـه آیـا بایـد سـرمایه گـذار ایـن اقـدام را انجـام دهـد یـا توسـط وزرات نیـرو انجـام شـود.

نماینـده مـردم بجنـورد، گرمـه، جاجـرم، مانـه وسـملقان و راز وجـرگالن در مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرح GTPP پتروشــیمی خراســان شــمالی بــا شســتا و بــدون شســتا اجرایــی مــی شــود، گفــت: بحــث تأمیــن آب پــروژه بررس ـی م ـی ش ـود و ش ـرکت توم ـن ژاپ ـن آم ـاده فاینان ـس پ ـروژه اس ـت.

علــی قربانــی اعــالم کــرده اســت: طــرح GTPP پتروشــیمی خراســان شـمالی توسـط رییـس جهـور کلنـگ زنـی شـده، امـا کارهـای اجرایـی آن بـه بهانـه کمبـود آب و خشکسـالی هنـوز آغـاز نشـده اسـت، کـه ایـن مسـئله در سـفر معـاون اول رییـس جمهـور وزیـر نیـرو بـه خراسـان شـمالی مطـرح شـد و وزیـر نیـرو اظهـار داشـت کـه دشـت بجنـورد مشـکل کـم آبـی نـدارد.

ایــن نماینــده خراســان شــمالی در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: از محــل پســاب آب دشــت بجنــورد 15 میلیــون مترمکعــب آب و از محــل آب هـای سـطحی 5 میلیـون مترمکعـب آب موردنیـاز طـرح GTPP پتروشـیمی خراسـان شـمالی تأمیـن مـی شـود.

معــاون اول ریی ـس جمه ـوری نی ـز در نشس ـت ش ـورای اداری خراس ـان ش ـمالی ب ـا بی ـان اینک ـه بس ـترهای الزم ب ـرای توس ـعه صنعت ـی در خراس ـان شـمالی مناسـب اسـت اشـاره بـه وعـده رییـس جمهـوری در رابطـه بـا طـرح توسـعه پتروشـیمی در سـفر بـه اسـتان کـرد و گفـت: در ایـن بـاره، اصـل بـر اح ـداث ای ـن مجتم ـع اس ـت و مطالع ـه خواه ـد ش ـد ت ـا اگ ـر ب ـه ه ـر دلیل ـی، مانعــی بــر ســر راه انــدازی آن بــود، در اســتان ســرمایه گــذاری بــه همــان ان ـدازه انج ـام ش ـود.

اسـحاق جهانگیـری گفـت: ایـن طـرح مصوبـه دولـت تدبیـر و امیـد اسـت و بـر اجرایـی شـدن آن تأکیـد مـی شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.