روانه شدن 90 درصد محصوالت پتروشیمی مهاباد به بازار های جهانی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

90 درصد محصوالت پتروشیمی مهاباد روانه بازارهای جهانی می شود بـه گـزارش عصـر، مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی مهابـاد بـا اعـالم صـادرات 90 درصـدی امسـال محصـوالت ایـن مجتمـع گفـت: ایجـاد صنایـع پاییـن دس ـتی ارزش ص ـادرات پتروش ـیمی را 10 براب ـر میکن ـد. محســن مجیــدی اعــالم کــرد: توســعه صــادرات بایــد از خــام فروشــی بــه س ـمت تولی ـد در صنای ـع پایی ـن دس ـتی و افزای ـش ارزش اف ـزوده پی ـش رود ت ـا ارزش ص ـادرات کش ـور چن ـد براب ـر ش ـود و در رون ـق اقتص ـادی و صنعت ـی کش ـور نق ـش بیش ـتری داش ـته باش ـد. وی بــا اشــاره بــه تولیــد 80 هــزار تــن پلــی اتیلــن و ســه هــزار و 500 تــن بوتــن یــک در پتروشــیمی مهابــاد، گفــت: 71 هــزار و 500 تــن از ایــن تولیـدات صـادر شـده و افـزون بـر 11 هـزار تـن در داخـل از جملـه در صنایـع پالس ـتیکی ای ـران مص ـرف ش ـده اس ـت ک ـه ب ـا ای ـن وج ـود ب ـا ایج ـاد صنای ـع پاییــن دســتی مــی تــوان بــا حفــظ منابــع و ثــروت طبیعــی کشــور صاحــب ســود صادراتــی بیشــتری شــد. مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مهابــاد افــزود: در پتروشــیمی مهابــاد 2 محصــول پلــی اتیل ـن س ـبک و س ـنگین تولی ـد م ـی ش ـود ک ـه قابلی ـت تن ـوع تـا 300 گریـد را داراسـت، گفـت: امسـال عمـده مقصـد صـادرات پتروشـیمی مهابـاد چیـن بـوده و نقـش واسـط را داشـته اسـت؛ امـا در چنـد مـاه گذشـته و پـس از برجـام بـا کشـورهایی ماننـد آلمـان نیـز مبـادالت صادراتـی داشـته ایـم و کشـورهایی همچـون ایتالیـا بـرای مبـادالت تجـاری و صادراتـی ابـراز تمایـل کردنـد. وی ارزش صـادرات امسـال پتروشـیمی مهابـاد را حـدود 85 میلیـون دالر اعـالم کـرد و افـزود: ایـن تولیـدات بیشـتر بـه کشـور چیـن صادر شـده و در مـواردی بـه کشـورهای آلمـان، ترکیـه، ازبکسـتان و هندوسـتان هـم صـادرات انجـام شـده اسـت. مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مهابــاد بــا اشــاره بــه کاربردهــای مختلــف صنایــع پاییــن دســتی در صنایــع پزشــکی، کشــاورزی، لــوازم خانگــی و صنایـع پالسـتیکی گفـت: بـا کاهـش صـادرات مـواد خـام و افزایـش تولیـد و صـادرات و توسـعه صنایـع پاییـن دسـتی، افـزون بـر قطـع وابسـتگی و رفـع نیازهـای داخلـی، تولیـدات و صـادرات کشـور بیشـتر براسـاس سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی مــورد تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب و رییسجمهــوری منطب ـق خواه ـد ش ـد. مجیــدی بــا بیــان اینکــه ایجــاد صنایــع پاییــن دســتی مــی توانــد ســه تــا چهــار هــزار شــغل در منطقــه ایجــاد کنــد، تصریــح کــرد: توجــه بــه تولیــد داخلــی و بسترســازی بــرای تحقــق ایــن موضــوع بــا بهــره گیــری از ظرفیتهــای منطقــه ای امــکان تحقــق ایــن هــدف را ممکــن مــی کنــد. مجتمـع پتروشـیمی مهابـاد در قالـب سـاخت خـط انتقـال اتیلـن از عسـلویه بـه غـرب کشـور بـه طـول یـک هـزار و 600 کیلومتـر سـاخته شـده اسـت. اتیلـن کـه خـوراک اصلـی ایـن پتروشـیمی را تشـکیل مـی دهـد، از عسـلویه بــه ایــن مجتمــع منتقــل و تزریــق میشــود. در مســیر ایــن خــط انتقــال 6 واحـد پتروشـیمی در مناطـق محـروم چـون خـرم آبـاد، کرمانشـاه، مهابـاد، میانـدواب و سـنندج سـاخته شـده و منبـع تأمیـن کننـده اتیلـن مـورد نیـاز واحدهـای پتروشـیمی واقـع در مسـیر ایـن خـط لولـه واحدهـای پتروشـیمی اسـت. ایـن طـرح مانـدگار کـه فعالیـت هـای مقدماتـی و مطالعاتـی آن از سـال 83 و عملیـات اجرایـی آن از سـال 88 آغـاز شـده، در زمینـی بـه مسـاحت 185 هکتـار در کیلومتـر 15 جـاده مهابـاد ـ ارومیـه سـاخته شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.