تقویت احتمال مشارکت ایران و شل انگلیس در صنایع پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

احتمـال مشـارکت ایـران و شـل در زمینـه سـاخت و توسـعه صنایـع GTL در دوران پسـا برجـام وجـود دارد. بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از انجمـن صنعـت پتروشـیمی، بـا گذشـت حـدود یــک مــاه از امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و شــرکت هلنــدی انگلیســی شــل، دور جدیــد مذاکــرات بــا ایـن شـرکت انگلیسـی- هلنـدی بـرای از سـرگیری همـکاری هـا در صنایـع پتروشــیمی آغــاز شــده اســت. بـر ایـن اسـاس، پـس از انجـام گفتگوهایـی بـا شـرکت هایـی همچـون باسـف و لینــده آلمــان، توتــال فرانســه، ســارکوبه اســپانیا و چنــد شــرکت ژاپنــی بـرای همـکاری و سـرمایه گـذاری در صنایـع پتروشـیمی، شـل هـم از دیگـر شـرکت هـای صاحـب عنـوان بـرای بازگشـت بـه صنایـع پتروشـیمی ایـران در دوران پس ـا برج ـام ب ـه ش ـمار م ـیرود. امیرحســین زمانــی نیــا معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون در ســه محــور ســرمایه گــذاری در توســعه بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و اجــرای پــروژه هــای افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت، ســرمایه گــذاری و مشــارکت در صنایــع پتروشــیمی مذاکــرات بــا شــرکت شــل در حــال انجــام اســت، تأکیــد کــرد: قــرار اســت شــرکت شــل بــه زودی بــا تکمیــل مطالعــات خــود، برنامــه ســرمایه گــذاری در صنایــع پتروشــیمی کشــور را بــه طــور رســمی ارائــه کنــد. از ســوی دیگــر بــه نظــر مــی رســد مشــارکت بــا شــرکت شــل در زمینــه طراحــی، ســاخت و ســرمایه گــذاری در واحدهــای GTL یکــی دیگــر از محورهــای همــکاری بــا ایــن شــرکت انگلیســی- هلنــدی باشــد. مرضیــه شــاهدائی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی دربــاره مهمتریــن محورهــای همــکاری بــا شــرکت شــل هــم میگویــد: شــل در حـوزه صنعـت GTL در گذشـته مطالعاتـی را بـرای سـرمایه گـذاری در ایـران انجــام داد کــه بــه نتیجــه نرســید و بــا تشــدید تحریــم هــا متوقــف شــد. معـاون وزیـر نفـت بـا اعـالم اینکـه هـم اکنـون بـرای سـرمایه گـذاری در ایران بـا شـل بـه تفاهـم رسـیده ایـم، تصریـح کـرد: امـا ایـن شـرکت هنـوز برنامـه خـود را ارائـه نکـرده اسـت. ایـن عضـو هیـأت مدیـره شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی از صنعـت GTL بـه عنـوان یکـی از محورهـای احتمالـی همـکاری آتـی بـا شـرکت شـل نـام بـرد و افـزود: عـالوه بـر واحدهـای GTL ایـن شـرکت در صنایـع پتروشـیمی هـم بـا ایـران همـکاری خواهـد داشـت. در همیـن حـال «هانـس نایکهامـپ» نماینـده شـرکت شـل از افزایـش سـطح همــکاری هــای بــا ایــران در ســطوح بــاال و بلنــد مــدت خبــر داده و تأکیــد ک ـرده اس ـت: ش ـل قص ـد دارد ت ـا پروژهه ـای مختلف ـی را در ای ـران عملیات ـی کنـد و بـا همـکاری ایـران ضمـن ایجـاد اشـتغال، ظرفیـت تولیـد محصـوالت مختلـف پتروشـیمی و پاییـن دسـت پتروشـیمی را افزایـش دهـد. بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــل و شــرکت ملــی صنایــع پتروشـیمی، قـرار اسـت شـل در مـدت 8 تـا 9 مـاه بـرای حضـور و سـرمایه گــذاری و اجــرای طرحهــای جدیــد در صنعــت پتروشــیمی بررســیهای فنــی و اقتصــادی خــود را انجــام دهــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.